Auteursarchief: Bas admin

Kadernota 2016: oogsten uit 2015 (deel 2)

Deze week behandelen we in de Haarlemse gemeenteraad in drie vergaderingen (maandag, woensdag en donderdag) de kadernota 2016. Deze nota is voor het college het kader voor het opstellen van de begroting voor 2017. De volledige spreektekst van de D66 fractie kunt u hier lezen.

Als politici kijken we graag vooruit. Terwijl het eigenlijk ook heel goed is om te kijken wat er naar aanleiding van onze moties van vorig jaar is gebeurd. Daarom deze week een -niet uitputtende- terugblik op de moties die we hebben ingediend bij de kadernota 2015.

Terugblik Kadernota 2015 deel 2:  Motie University College

In het verkiezingsprogramma van D66 stond:

D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar een universiteit die met een dependance zoals een University College wetenschappelijk onderwijs naar Haarlem brengt.

Om dit door het college op te laten pakken hebben wij de Motie University College Haarlem ingediend. Ondertussen is het aantrekken van universitair onderwijs naar Haarlem een breed gedragen ambitie. Er zijn concrete initiatieven, dus het lijkt niet langer de vraag of er universitair onderwijs naar Haarlem komt, maar wanneer en waar er universitair onderwijs naar Haarlem komt.

Hier kunt u mijn eerdere blog over dit onderwerp.

Mooi dat onze stad in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een universiteitsstad wordt!

Kadernota 2016: oogsten uit 2015 (deel 1)

Deze week behandelen we in de Haarlemse gemeenteraad in drie vergaderingen (maandag, woensdag en donderdag) de kadernota 2016. Deze nota is voor het college het kader voor het opstellen van de begroting voor 2017. De volledige spreektekst van de D66 fractie kunt u hier lezen.

Als politici kijken we graag vooruit. Terwijl het eigenlijk ook heel goed is om te kijken wat er naar aanleiding van onze moties van vorig jaar is gebeurd. Daarom deze week een -niet uitputtende- terugblik op de moties die we hebben ingediend bij de kadernota 2015.

Terugblik Kadernota 2015 deel 1: Motie Met minder regels op weg naar een meer duurzaam Haarlem

Afgelopen week ontvingen we een prachtig bericht. Zonnecellen zijn in Haarlem ook in een gemeentelijk monument of beschermd stadsgezicht mogelijk als het inpasbaar is in het ruimtelijke beeld.

Het eerdere antwoord van het college op deze motie is hier te lezen (in pdf). 

Op onze aanvullende inhoudelijke vraag kregen we het volgende antwoord:

“Bij de beantwoording van de vraag over de plaatsing van zonnecellen bij monumenten/beschermd stadsgezicht is inderdaad uitgegaan van standaard zonnepanelen, aangebracht over de dakbedekking heen. Gezien de opkomst van geïntegreerde systemen is inmiddels de voorwaarde toegevoegd dat zichtbaar (op de openbare weg) geplaatste elementen geïntegreerd moeten zijn in het ontwerp. Voorbeelden van geïntegreerde systemen zijn niet alleen zonnecellen aangebracht op een dakpan, maar ook zogenaamde in-dak systemen, waarbij de zonnepanelen onderdeel uitmaken van de dakbedekking. Een voorbeeld hiervan is het in-dak systeem dat met vergunning van de gemeente zeer recent is toegepast op de nieuwbouw van de Bos en Vaartschool aan het Florapark.”

Dit is echt prachtig nieuws voor Haarlemmers die eerder geen zonnepanelen konden aanschaffen!

motie minder regels naar een meer duurzaam haarlem

Verharding van het stationsplein

In de raadscommissie Beheer van 9 juni spraken we met elkaar over de verharding van het Stationsplein. De agenda en stukken zijn hier te vinden. Hierbij heb ik namens D66 het onderstaande betoog gehouden.

Verharding van het stationsplein

Er zijn van die dossiers waar ik als Haarlemmer en als raadslid ontzettend van baal. De verharding van ons Haarlemse stationsplein is zo een dossier.

De keuze die het college nu voorlegt is een verstandige keuze. Kiezen voor een verharding die zichzelf al op vele plekken bewezen heeft. In de raadscommissie spreken we vaak over “werk met werk maken”. D66 roept het college op om ook gelijk te kijken welke andere knelpunten opgelost kunnen worden. Zo zie ik zelf dat er echt onvoldoende wachtruimte is op het plein.

Wij roepen het college op om te leren van deze ervaring. Elke keer lees ik het weer: dit busstation is het enige busstation in Nederland met natuursteen. Er is een reden dat er geen andere busstations zijn met natuursteen! College, maak nu en in de toekomst alstublieft gebruik van oplossingen die zichzelf bewezen hebben. Dat verdient Haarlem.

De bijkomstige vraag is nu: hoe kunnen we al dit overbodige natuursteen een zinvolle bestemming geven in onze gemeente. Wij roepen het college op om Haarlemmers te betrekken bij het hergebruik van deze miskoop.

Op naar een nieuwe Nieuwe Groenmarkt

Op 14 april spraken we in de raadscommissie beheer tot ieders vreugde een plan dat al jaren op de plan ligt: het verbeteren van de Nieuwe Groenmarkt. In een informatienota is door het college geschetst wat de kosten zouden zijn van of alleen het autoluw herinrichten van de nieuwe groenmarkt of het autoluw herinrichten van de Nieuwe Groenmarkt, de Kruisstraat en de Jansstraat.

D66 is voor het autoluw maken van de binnenstad. Dit is in lijn met het in 2008 unaniem aangenomen ontwerp van De Rode Loper. Tegelijkertijd is tot onze vreugde het fietsgebruik toegenomen en verandert de detailhandel. Bij het uitwerken van deze plannen pleiten wij er daarom voor om zo snel mogelijk in overleg te treden met alle Haarlemmers om te bespreken hoe deze prachtige plek in de stad het best van waarde kan worden gemaakt voor alle Haarlemmers!

Green Deal Infranatuur: ook in Haarlem

Begin deze maand werd door 20 organisaties de Green Deal Infranatuur getekend. Het persbericht van Rijkswaterstaat hierover is hier te lezen. Deze green deal heeft als doel het vergroten van bewustwording over biodiversiteit bij infrastructuur.

Aangezien Prorail één van de ondertekenende partijen is heb ik in de raadscommissie beheer van 14 april namens D66 aan wethouder Sikkema gevraagd of zij bereid is om in gesprek te gaan met Prorail om door ander beheer de spoordijk door Haarlem om te vormen tot een prachtig gebied dat de biodiversiteit ten goede komt.

Wordt vervolgd!

 

 

Samenwerking bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Op 14 april spraken we in de Haarlemse raadscommissie beheer over de ontwerpbegroting voor 2017 en het jaarverslag van 2015 van  Bereikbaarheid Zuid Kennemerland. Dit is een samenwerking (in de vorm van een gemeenschappelijke regeling) tussen de gemeentes Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem, waarin samengewerkt wordt aan de bereikbaarheid van en binnen onze regio.

De voorliggende documenten zijn wat D66 betreft akkoord. Het is goed dat we regionaal samenwerken en daarbij is het goed om in workshops samen met raadsleden van alle gemeenten om elkaars visie en zorgen te begrijpen.

Wel hebben we een inhoudelijk aandachtspunt meegegeven. Op de kaart van de regionale fietsroutes lopen er zowel Oost-West als Noord-zuid geen fietsroutes door het centrum van Haarlem. Hier moet echt meer aandacht voor zijn, want niemand wil bij het Houtplein afstappen en pas bij het station weer opstappen.

bereikbaarheid Zuid Kennemerland

Herinrichting Velserstraat

Op 14 april spraken we in de raadscommissie beheer over de herinrichting van de Velserstraat aan de hand van een zogenaamde startbrief. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde hier het woord over.

Met liefst vijf insprekers en een aantal ingezonden brieven is duidelijk dat hier sprake is van een aanzienlijke voorgeschiedenis. En over een aantal aspecten is er spraken van tegenstrijdige inzichten.

De dilemma’s die geschetst zijn in de startbrief zijn de wijze van bestraten (klinkers of asfalt), de snelheid  (een 30 of 50 km regime) en de soort fietspaden (vrij liggende fietspaden of fietsstroken)

D66 heeft zich uitgesproken voor een 30km inrichting met behoud van het karakter van de straat in de vorm van de brede stoepen en de bestaande bomen. Dit maakt de uitvoering van de vrij liggende fietspaden praktisch onmogelijk. De toepassing van klinkers is mogelijk, maar wel alleen als er bij weginrichting gestreefd wordt naar een maximum snelheid van 30 kilometer. Dit klinkt logisch. We hebben echter veel straten waar 30km op de borden staat, maar in de praktijk harder gereden wordt. Asfalt is dan veel geschikter, vooral om trillingen en geluidsoverlast te voorkomen.

Als laatste hebben we benadrukt dat wij graag uitstekende oversteekvoorzieningen voor de scholen terug zien in het voorlopig ontwerp van de straat.

Samen rekenen en tekenen aan de Amsterdamse Vaart

Om de Amsterdamse Vaart eindelijk een prettigere plek te maken lagen er ter bespreking door de raadscommissie vier varianten voor. De stukken zijn hier te vinden. Drie van de varianten waren uitgewerkt door het college en één variant door de wijkraad.

Over dit gebied is enkele jaren geleden de zeer breed gedragen Gebiedsvisie Oostradiaal vastgesteld.

gebiedsvisie oostradiaal

 

 

Enkele citaten uit de inspraaknota van de gebiedsvisie:

“Indiener van deze reactie is de gemeente erkentelijk om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal Haarlem en de informatie inspraakmogelijkheden.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal. Plannen om de Amsterdamse Poort weer met water te omringen en de amsterdamse vaart weer uit te graven zijn fantastisch. Ook de rest van de plannen spreekt erg aan; de aankomst vanuit Amsterdam is in de huidige situatie een aanfluiting.”

“Inspreker is erkentelijk voor de mogelijkheden die geboden zijn om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Een aanmerkelijk aantal van de bijdragen is terug te vinden in de inhoud. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief”

Bij de voorliggende varianten was de voorkeursvariant van het college een andere dan de voorkeursvariant van de omwonenden. Daarom waren er verschillende omwonenden en leden van de wijkraad aanwezig als inspreker.

Om te komen tot een variant met een breed draagvlak hebben we als D66 wethouder Sikkema gevraagd om haar “rekenaars en tekenaars” binnen de komende zes weken in gesprek te laten met de bewoners om te komen tot een ontwerp. Hierbij zijn er twee randvoorwaarden. Ten eerste het beschikbare budget van 2 miljoen en ten tweede de Gebiedsvisie Oostradiaal en het niet onmogelijk maken van deze visie.

Dit voorstel kreeg brede steun van de raadscommissie, waaronder van de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA.

Wordt vervolgd, op naar een breed gedragen oplossing!

Voortvarende uitwerking D66 motie university college

Het Haarlemse college van burgemeester en wethouders maakt na de in 2015 door D66 geïnitieerde motie werk van universitair onderwijs in Haarlem.

In juni 2015 nam ik namens D66 het initiatief voor een motie die het college oproept om onderzoek te doen naar de vestiging van universitair onderwijs in Haarlem. De motie kreeg gelukkig brede steun in de gemeenteraad (zie hier de verslagen en hier een eerdere korte blog hierover)Motie University college getekend

De motie kwam niet uit het niets. Al in ons verkiezingsprogramma schreven we:

D66 vindt dat het aanbod van hoger onderwijs in Haarlem moet worden verrijkt. Met een groter en meer divers aanbod moet Haarlem ook op dit niveau een prominentere rol spelen in de regio en meer mogelijkheden bieden voor jongeren die in onze stad willen studeren. Meer studenten betekent ook een impuls voor het sociale en culturele leven in de stad.

En:

D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat  naar een universiteit die met een dependance zoals een University College wetenschappelijk onderwijs naar Haarlem brengt.

Het is daarom prachtig om nu in het Haarlems Dagblad te lezen dat het college de gedachte van een university college in Haarlem omarmd. Sterker nog, er wordt concreet werk van gemaakt!  Dit zou een geweldige impuls kunnen geven aan Haarlem en de regio. Ik kijk uit naar het vervolg van dit proces!

Hier is de hele brief van wethouder Van Spijk (in pdf) te lezen.

Nieuw definitief ontwerp Spaarndammerdijk en Jan Gijzenkade

In de commissie beheer van 24 maart 2016 spraken wij over twee onderwerpen. Een nieuw definitief ontwerp voor de Spaarndammerdijk en de zogenaamde startbrief over de Jan Gijzenkade. De stukken zijn hier te vinden.

Spaarndammerdijk

In de raadscommissie beheer spraken wijk al vaker over de inrichting van de Spaarndammerdijk. Ook zijn we met een aantal raadsleden op bezoek geweest bij een bewoner thuis om te zien hoe het verkeer voorbij scheurt. D66 benadrukte toen dat er voldoende snelheidsremmende maatregelen genomen moeten worden op de dijk. De wethouder gaf toen aan dat zei na de herinrichting van de dijk zou bezien of het ontwerp voldoende snelheidsremmende zou werken.

Elk nadeel heb z’n voordeel.

De welstandscommissie keurde echter de rode toplaag in “streetprint” -bedoeld om de snelheid te remmen- af. Lees in dit nieuwsbericht meer daarover http://haarlem.nieuws.nl/nieuws/10473/opschudding-rond-de-dijk-van-hans-brinker/

Deze afkeuring heeft echter als voordeel dat de weg vrij was voor een nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp met meer remmende maatregelen kan rekenen op de instemming van omwonenden en de dorpsraad Spaarndam. Mooi dat het uiteindelijk is gelukt om te komen tot een ontwerp dat draagvlak geniet bij de omwonenenden.

Jan Gijzenkade

Vandaag hebben we een startbrief besproken m.b.t. de Jan Gijzenkade. Een startbrief is recent geïntroduceerd als middel om al informatie bij stakeholders en de raad op te halen voordat er participatie van start gaat om tot een Voorlopig Ontwerp te komen.

Qua startbrief is het goed om te lezen dat er verschillende varianten voor liggen en het dilemma in dit geval ruimte is. Er is simpelweg geen plek om én groen én het volledige 50km weg-ontwerp met vrij liggende fietspaden te realiseren. D66 wil graag het beleid zo eenduidig mogelijk uitvoeren, er moet echter ruimte zijn voor maatwerk. In dit geval is de kade en bijbehorende groenstrook van grote waarde en heeft de voorkeur deze te behouden. Wij spreken dus onze voorkeur uit voor de variant waarin deze groenstrook ongewijzigd behouden blijft. Tegelijkertijd kan de variant waarbij wel sprake is vrij liggende fietspaden in dit stadium niet uitgesloten worden en hebben we het college gevraagd ook deze optie op tafel te houden.

Daarnaast zijn wij er opnieuw door in dit geval de Fietsersbond op geattendeerd dat stakeholders nog niet altijd tevreden zijn met hun input op de startersbrief. Wij hebben het college dan ook gevraagd dat wij het idee hebben dat er voldoende overleg gevoerd wordt, maar de uitwerking nog beter kan. Wij hebben het college dan ook verzocht actie te nemen.