Energietransitie, parkeren en groot onderhoud

De agenda van de Haarlemse raadscommissie beheer van donderdag 13 december 2018 was weer goed gevuld. De hele agenda is hier te vinden https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/13-december/17:00

We spraken aan de hand van een initiatiefvoorstel van GroenLinks  met elkaar over energietransitie in bestaande woningen. Wat D66 Haarlem betreft is het zaak dat we voor deze grote transitie opgave kijken naar welke oplossingen op welk niveau aangepakt moeten worden. Wat moet er gebeuren op mondiaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau? Daarnaast speelt per niveau de vraag hoe het samenspel tussen overheid, gemeenschap en markt eruit ziet.

De vraag nu in dit debat was hoe de gemeente Haarlem als lokale overheid het verschil kan maken. Wat ons betreft gaat dat om hele concrete en praktische afspraken en acties. Dit zijn wat D66 betreft concrete afspraken waar het kan en blijft het bij visie en het scheppen van randvoorwaarden als concrete afspraken nog niet mogelijk zijn. 

Een heel concreet idee van D66 is om woningbouwcorporaties te verleiden bij de verkoop van bezit deze woningen eerst te verduurzamen.

Ten tweede is er gesproken over de voortgang van het moderniseren van parkeren in Haarlem. Om te beginnen, er is meer vraag dan aanbod als het gaat om gebruik van de openbare ruimte. Er is vraag om te verblijven, te fietsen en ja, ook om te parkeren. De maatregelen die nu voorlagen zijn door het college voorbereid in samenspraak met de stad en hebben we destijds als raad gezamenlijk vastgesteld in een poging het parkeerbeleid slimmer te maken. Voor D66 is het heel goed dat we deze voortgang regelmatig bespreken. Als het nodig is moeten we namelijk bijsturen, aanpassen en het beleid nog slimmer maken. 

Hierbij hebben we een aantal aandachtspunten benoemd zoals:

 • de bruikbaarheid van de app voor het bezoekersparkeren;
 • zorgvuldige besluitvorming door de raad over de nieuwe uitgifte criteria voor bedrijfsparkeervergunningen;
 • de snelheid van de informatie over nieuwe P&R terreinen;
 • het nader uitwerken van de plannen om bewoners ruimte te geven om te parkeren in parkeergarages;
 • het parkeerverwijzingssysteem: hernoem garage Dreef tot  Centrum Zuid en garage Cronjé tot Centrum Noord; en 
 • zorg voor een oplossing voor de kafkaëske situatie dat 24uurs parkeerkaarten voor toeristen die nu altijd beginnen en eindigen om middernacht.

Ten derde hebben we met elkaar gesproken over de evaluatie van groot onderhoud projecten. Een heldere notitie over de werkwijze van de afgelopen jaren. Als D66 hebben we aangegeven dat het goed is dat er aandacht is voor het perspectief van belanghebbenden. Uiteindelijk doen we dit onderhoud voor de Haarlemmer, dus dit perspectief moet echt meegenomen worden, ook al kost dit de nodige moeite. Daarnaast hebben we gevraagd hoe middelen op een slimme manier kunnen worden omgezet om ook duurzaamheidsdoelen mee te nemen met groot onderhoud. Ten slotte hebben we gevraagd in hoeverre de gemeente voldoende is toegerust voor haar rol als opdrachtgever van alle betrokken partijen.

Deelfietsen: een oplossing of een probleem?

D66 maakt graag ruimte voor de fiets. Gelukkig is dit ook zo vastgelegd in de Structuurvisie openbare ruimte. Verkeersstromen komen in onze binnenstad in de knel en de fiets is hier een belangrijke oplossing voor. Je moet alleen wel je fiets kunnen parkeren. Daarom is het lastig als er vooral deelfietsen in de rekken staan. Tegelijkertijd kunnen deelfietsen een belangrijk middel zijn om fietsverkeer in onze gemeente te stimuleren.

D66 wil daarom graag weten welke overwegingen het college heeft gemaakt tav de 3 scenario’s zoals beschreven door het fiets beraad:

 • Spoor A: vrijheid van de markt
 • Spoor B: reguleren van de markt
 • Spoor C stimuleren van de markt

Klik hier voor de notitie van het fietsberaad.

Ook is D66 benieuwd naar de visie van het college hoe zij de door het fietsberaad beschreven knoppen om te sturen waaronder kwaliteit en ruimtelijke inpassing. 

Daarnaast bestrijd D66 dat er geen grond zou zijn om te handhaven. Deze grond is er wel degelijk. Dit kan wat D66 een belangrijke troef zijn in de afspraken die gemaakt moeten worden. 

APV: 

Artikel 1, begripsbepalingen:

f. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

 1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Het college geeft aan dat zij vooralsnog dit aan de markt laten en op basis van gentlemen’s agreement afspraken maken met de aanbieders over bijvoorbeeld het weghalen van ongebruikte fietsen. Daarnaast zal de APV aangepast worden om leges te kunnen heffen, zodat er een gelijkspeelveld is voor verschillende aanbieders.

D66 zal dit onderwerp actief blijven volgen.

Duurzaamheidsmonitor, duurzaamheidsprogramma en zonnepanelen

Op 15 november 02018 sprak ik in de Haarlemse raadscommissie beheer over de Duurzaamheidsmonitor, de voortgang van het Duurzaamheidsprogramma en een update van onze de beschikbare daken voor zonnepanelen naar aanleiding van onze motie “Kom nu dat dak op”.

I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind. … If you can not measure it, you can not improve it.

Lord Kelvin

Om te beginnen: D66 is blij met de duurzaamheidsmonitor. We hebben namelijk grote en noodzakelijke ambities op het gebied van Duurzaamheid. Toch beklijft er een onaf gevoel. Als D66 hopen we dat in de komende college periode meer duidelijkheid komt. Meer duidelijkheid over criteria, meetmethodes en de streefcijfers.

Kortom, ga zo door, en ga vooral door met het meten zaken waar wij als gemeente invloed op uit kunnen oefenen. Ik herhaal Lord Kelvin: If you can not measure it, you can not improve it.

Ten aanzien van de voortgang van het duurzaamheidsprogramma zou D66 graag meer overzicht willen. Er gebeurt zoveel dat het nodig is om de volgende informatie te hebben: 

oorspronkelijk budget en uitgaven, extra toegekend budget en aanvullende uitgaven, het gebruikte afwegingskader voor de uitgaven en een overzicht van de uitgaven die het niet hebben gehaald. Daarnaast zijn we benieuwd hoe het college investeringen op dit gebied afweegt bij aan de gemeente verbonden partijen, zoals de investering in deelauto’s van Izoof?

motie kom nu dat dak op 2017

Jeetje wat ene prachtige motie was dat toch, kom nu dat dak op.  Het stimuleren van collectieve zonnedaken, realiseren van zonnedaken op gemeentelijke vastgoed (hoe staat het met het genoemde onderzoek?), via de stichting huizenaanpak voor particulieren. De aanpak van de gemeente leest als een gedegen en brede aanpak.

Op basis hiervan heeft D66 een tweetal concrete vragen:

 • Hoe werkt de gemeente aan de realisatie van zonnepanelen op scholen?
 • In hoeverre zou een satellietscan een waardevol instrument kunnen zijn? Een instrument voor het verkennen van beschikbare particuliere daken om op basis van deze scan een brief te sturen aan bewoners over de besparingsmogelijkheden. Satelliet data worden namelijk in verschillende gemeentes al gebruikt van bijvoorbeeld illegale aanbouwen.

In de vergadering geeft wethouder Sikkema namens het college direct aan dat er door schoolbesturen al hard gewerkt wordt aan duurzaamheid en zegt toe dat het college zal onderzoeken waar de nationale subsidie voor zonnepanelen op scholen kan helpen om dit te versnellen.

Ook zegt de wethouder namens het college toe om binnen de planning en control cyclus duidelijk te rapporteren over budget, uitgaven en uitgaven bij verbonden partijen.

Kandidatenlijst 2018: de e-voting is geopend!

Zet Bas op twee!

De e-voting voor de Haarlemse kandidatenlijst is vanaf vandaag geopend. De stemadviescommissie heeft mij op een tweede plek gezet. Ik hoop dat de Haarlemse D66-leden mij ook graag op die plek zien staan!

Hieronder mijn motivatie uit het kandidatenboek, het advies van de stemadviescommissie en mijn reactie op dit advies.

Motivatie

Wat is het ontzettend leuk om voor D66 in onze Haarlemse gemeenteraad te zitten! Met veel enthousiasme kandideer ik mij daarom voor een tweede termijn als raadslid.

D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. In een volgende periode wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan blijven leveren!

De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan tal van mooie initiatieven. De Internationale School Haarlem is geopend, er zijn weer drinkwatertappunten in de stad, de Amsterdamse Vaart is opnieuw ingericht met draagvlak onder de buurtbewoners, bewonersinitiatieven krijgen binnen een week een reactie over de slagingskans van hun initiatief en universitair onderwijs in onze Koepel lijkt een kwestie van tijd.

Als raadslid wil ik er samen met andere fractieleden voor zorgen dat wij als D66 nog meer de initiator zijn van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. Als grootste partij in de gemeenteraad zijn we dit verplicht aan onze leden en aan alle Haarlemmers. Kortom, vaker het gesprek voeren over de toekomst van onze gemeente binnen onze vereniging en op allerlei plaatsen in de stad.

Ik heb veel zin om de samen met Dilia Leitner als lijsttrekker en alle andere kandidaat-raadsleden campagne te voeren en mij vervolgens de komende vier jaar in te zetten voor Haarlem.

Advies stemadviescommissie

Bas brengt 4 jaar ervaring als raadslid en commissievoorzitter mee. Hij is een geboren en getogen Haarlemmer. Hij is inhoudelijk gedreven en kan opgaan in details. Hij kan leiding nemen in belangrijke politieke dossiers, maar hij zal zichzelf nooit groter maken dan de fractie of de partij. Bas zet zich met ziel en zaligheid en emotie in. De SAC vindt hem een onmisbaar lid van de nieuwe fractie.

Mijn reactie op het stemadvies

Dit mooie stemadvies is een extra motivatie om mij de komende vier jaar mij in te blijven zetten voor:

 • Beter OV (zoals nachttreinen) en betere voorzieningen voor de fiets;
 • Meer en betere voorzieningen voor jongeren om zich te ontplooien;
 • Beter onderhoud van ons groen en onze straten;
 • Nog meer ruimte voor initiatieven van Haarlemmers;
 • Beleid waarin werken loont en er met iedereen die thuis zit contact is; en
 • Meer aandacht voor gezondheid en sporten.

Stuk voor stuk zijn dit belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma. Ik hoor graag wat uw ideeën zijn voor onze gemeente!

Op naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018!

Het was een spannende maand voor D66 Haarlem met als climax dat Dilia Leitner vandaag als lijsttrekker is gekozen van D66 Haarlem. Ik ga haar natuurlijk met veel energie steunen tijdens de komende campagne. Samen op naar de gemeenteraadverkiezingen!

Dank aan Jur en Dilia voor de in goede en constructieve sfeer verlopen maand en dank aan alle leden die hebben gestemd tijdens deze lijsttrekkersverkiezing.

Presentatie aan de leden

Op maandag 22 mei heb ik mij gepresenteerd aan de leden. Binnen het leuke en gevarieerde programma mocht ik mij ook vijf minuten tot de leden richten. Hieronder kunt u het betoog lezen dat ik daar heb gehouden.

Haarlemmers, Democraten,

De komende 5 minuten wil ik jullie graag meenemen in de rol die ik voor D66 Haarlem zie weggelegd in de lokale politiek en de rol die ik daar als lijsttrekker in wil spelen.

Ik zou natuurlijk een enigszins voorspelbaar verhaal kunnen vertellen over wat ik de afgelopen jaren heb mogen doen voor D66. Dat verhaal zou beginnen met het verkiezingsprogramma 5 jaar geleden. Ik zou ingaan op de zoektocht die we met elkaar, als commissie en als afdeling, hebben doorgemaakt. Met de kennis van nu zou ik dan zeker ingaan op het gesprek dat we met elkaar hadden over het realisme van ideeën zoals een internationale school of universitair onderwijs. Ook zou ik vertellen over de complexe start van de raadsperiode en hoe we tegelijkertijd altijd hard door hebben gewerkt aan inhoudelijke voorstellen. Inhoudelijke voorstellen om vooruit te gaan in Haarlem. Tenslotte zou ik uitgebreid in gaan op het werk als raadslid, vicefractievoorzitter, voorzitter van de raadscommissie samenleving en lid van het presidium.

Een tweede verhaal dat u wellicht verwacht is een verhaal over mijn grootste politieke speerpunten voor de komende vier jaar. Ik zou u dan vertellen over hoe ontzettend ik ervan baal dat het bijhouden van het Haarlemse huishoudboekje jarenlang te slecht is gebeurd, hoe mooi het is dat door onze inzet de vaste schuld is teruggelopen en hoe nodig het is dat alle partijen samen op dit huishoudboekje blijven letten.

Ten eerste omdat er weer meer en meer kinderen in Haarlem wonen. Dit betekent dat we veel moeten investeren in de voorzieningen voor de Haarlemse kinderen. Dit is geen keuze. Er is namelijk geld nodig voor scholen, maar ook voor voorzieningen zoals sportvelden, muziekonderwijs en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Ten tweede omdat het onderhoud van ons groen en de wegen echt een stuk beter kan en moet. Dit is nodig om het voor ons allemaal prettig te houden. Helemaal nu steeds meer mensen ervoor kiezen om te fietsen. Ten derde omdat er altijd Haarlemmers zullen zijn die met de juiste ondersteuning van de gemeente hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Deze ondersteuning is onmisbaar.

Deze verhalen ga ik dus allebei NIET uitgebreid vertellen. Ik wil het namelijk met u hebben over lokale politiek. Over de lokale politiek en de rol die ik als lijsttrekker van onze partij daarin wil vervullen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij als D66 in Haarlem het verschil kunnen maken.

Op de achtergrond ziet u verschillende plekken in Haarlem die belangrijk zijn voor mij. Zo heeft u allemaal plekken die voor u belangrijk zijn in onze gemeente. Het kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar we wonen, waar we sporten of waar de kinderen hun tijd door brengen. Allemaal plaatsen die ons aan het hart gaan en waar we ons voor in willen zetten. Plekken en functies die belangrijk zijn voor ons als Haarlemmers.

Regelmatig is er voor de toekomst van dit soort plekken of functies iets nodig van de gemeente. Je zou verwachten dat dit bij de gemeente duidelijk is. Dit is helaas niet altijd het geval. Het verbaast mij dan ook elke keer als ik mensen spreek die een slecht of geen antwoord krijgen van de gemeente. Het verbaast me dan nog meer dat ze verrast zijn als ze van mij als D66-raadslid een mail ontvangen.

Voor mij gaat een groot deel van de lokale politiek over het in verbinding staan. Over contact met bewoners en ondernemers. Mensen met wensen, ideeën en natuurlijk ook klachten.

Mijn middelbare school –het spaarne- staat er helaas niet meer. Desalniettemin herinner ik me als de dag van gisteren hoe een raadslid bij ons langskwam om informatie in te winnen. Hij wilde weten hoe wij dachten over softdrugs en welke overlast wij hadden van de handel. Informatie die hij nodig had voor zijn werk als raadslid.

Als raadslid ben ik meer dan blij dat ik ook mensen verder kan helpen. Vrienden van vrienden, oud klasgenoten, ondernemers, leraren. Soms gaat het alleen om het wegwijs maken bij de gemeente –zoals recent bij de eigenaren van een sportschool- en soms leidt het tot een motie zoals de motie over de watertappunten die is voortgekomen uit de email van een docent die zich irriteerde aan alle rondzwervende plasticflesjes.

Ik geloof dat wij als grootste politieke vertegenwoordiging in onze gemeente de positie hebben om voortdurende nabijheid met de stad te laten zien. Open te staan voor alle inwoners en ondernemers in Haarlem. Open te staan voor hun ideeën, wensen en klachten. Benaderbaar en aanspreekbaar te zijn. In gesprek te gaan om samen de mooiste ideeën voor onze gemeente tot een succes te maken.

Als lijsttrekker wil ik er samen met jullie voor zorgen dat wij de best benaderbare partij zijn. Dat wij de partij zijn waardoor Haarlemmers zich gehoord voelen. Graag ga ik de komende periode met u als leden van onze partij in gesprek. Ik hoop dat deze visie op de rol van D66 Haarlem u overtuigt om mij te kiezen tot uw lijsstrekker. Ik ben benieuwd naar uw ideeën voor onze gemeente.

U kun zich aanmelden om in gesprek te gaan via het formulier op http://basvanleeuwen.nl/idee.

Presenteren en stemmen

Vanaf maandag 22 mei kunnen de leden van D66 Haarlem stemmen voor het lijsttrekkerschap.

Samen met de andere twee kandidaten presenteer ik mij op maandag avond vanaf 20.00 aan de leden. De verkiezingscommissie van D66 Haarlem heeft een leuk en gevarieerd programma opgesteld. Lees het volledige programma op de site van D66 Haarlem. Ik heb er zin in!

Het weer zat zaterdag mee toen ik door onze prachtige gemeente fietste om wat achtergrondfoto’s te schieten. De plaatjes zijn dus in ieder geval zonnig. Direct na de presentatie zal mijn bijdrage ook hier terug te vinden zijn.

 

Kandidaat Lijsttrekker D66 Haarlem

Met veel plezier stel ik mij kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hieronder mijn motivatie zoals ik deze afgelopen vrijdag heb aangeleverd bij mijn kandidaatstelling:

Sinds mijn geboorte heb ik het voorrecht om in Haarlem te mogen wonen. In deze tijd heb ik Haarlem en onze mede-Haarlemmers in alle facetten leren kennen. De afgelopen jaren zelfs heel intensief als raadslid.

D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. Als lijsttrekker wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan leveren!

De afgelopen jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan tal van mooie initiatieven die zijn voortgekomen uit onze visie op de stad. Zo opent zomer 2017 de Internationale School Haarlem, hebben we weer drinkwatertappunten in de stad, is er een ontwerp gekomen voor de Amsterdamse Vaart met draagvlak onder de buurtbewoners, krijgen bewonersinitiatieven binnen een week een reactie over de slagingskans van hun initiatief, worden de parkeerproblemen in Spaarndam West in 2018 opgelost met de aanleg van een parkeerplaats en lijkt universitair onderwijs in onze Koepel slechts een kwestie van tijd.

Als lijsttrekker wil ik zorgen dat wij als D66 nog meer de initiator zijn van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. Als grootste partij in de gemeenteraad zijn we dit verplicht aan onze leden en aan alle Haarlemmers. Kortom, vaker het gesprek over de toekomst binnen onze vereniging en op allerlei plaatsen in de stad.

Ik ben heel benieuwd naar uw wensen voor en ideeën over onze gemeente. Daarom nodig ik u van harte uit voor een van de huiskamergesprekken die ik de komende tijd organiseer. De gesprekken vinden plaats op 21 & 31 mei en 7 & 14 juni om 20:00.

Aanmelden voor deze gesprekken kan via D66@basvanleeuwen.nl. Voor vragen kunt u natuurlijk ook mailen.

Op 22 mei zal ik mij samen met de andere kandidaten presenteren aan alle leden. Daarna hebben leden van D66 Haarlem van 22 mei de kans om te stemmen.

Rijk investeert 5 ton in Internationale School Haarlem

Het Rijk zal 500.000 euro bijdragen aan de Internationale School Haarlem. Dat maakte het Haarlemse college van burgemeester en wethouders vandaag, woensdag 22 maart, bekend.

Het rijk investeert in internationale scholen om steden aantrekkelijk te maken voor internationale bedrijven (zie bijvoorbeeld http://nos.nl/artikel/2162477-miljoenen-voor-wachtlijsten-internationale-scholen.html). D66 Haarlem vroeg samen met het CDA en VVD al in 2015 aan het Haarlemse college van B&W om de kansen voor een internationale school te onderzoeken. Daarmee hopen zij het onderwijsaanbod te verbreden en het vestigingsklimaat voor bedrijven in Haarlem en omgeving te verbeteren.

Met de Rijksbijdrage kan de Internationale School Haarlem al in september dit jaar  haar deuren openen. D66 raadsleden Bas van Leeuwen en Anne-Floor Dekker: “We zijn blij dat het college ons initiatief samen met de betrokken schoolbesturen zo voortvarend heeft opgepakt. Dit betekent weer een positieve impuls voor het bedrijfsleven en onderwijs in onze stad en in de regio.”

Achtergrond

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 van D66 Haarlem was de wens voor een internationale school opgenomen om het onderwijsaanbod te verbreden en het vestigingsklimaat te verbeteren. In 2015 nam D66 het initiatief voor deze motie die het college oproept om te onderzoeken of internationaal onderwijs in Haarlem mogelijk is.

Kadernota 2016: oogsten uit 2015 (deel 3)

Motie een internationale schoolDeze week behandelen we in de Haarlemse gemeenteraad in drie vergaderingen (maandag, woensdag en donderdag) de kadernota 2016. Deze nota is voor het college het kader voor het opstellen van de begroting voor 2017. De volledige spreektekst van de D66 fractie kunt u hier lezen.

Als politici kijken we graag vooruit. Terwijl het eigenlijk ook heel goed is om te kijken wat er naar aanleiding van onze moties van vorig jaar is gebeurd. Daarom deze week een -niet uitputtende- terugblik op de moties die we hebben ingediend bij de kadernota 2015.

Terugblik Kadernota 2015 deel 3: Motie Een Haarlemse Internationale School

In 2015 namen we het initiatief voor deze motie die het college oproept om te onderzoeken of internationaal onderwijs in Haarlem mogelijk is. Recent kregen we een prachtig antwoord van het college. Een internationale school is kansrijk.

uitsnede collegebrief motie internationale school

De volledige brief van het college over internationaal onderwijs in Haarlem is hier (in pdf) te lezen. Kort samengevat versterkt een internationale school onze gemeente, zijn alle belanghebbenden positief en is een door het Rijk gefinancierde internationale school kansrijk.

Nog meer dan bij universitair onderwijs lijkt het dus slechts de vraag waar en wanneer internationaal onderwijs naar Haarlem komt. Nu vooruit!