Categorie archief: politiek

Meer waarde voor groen, Eksterlaan en inrichting openbare ruimte

In de raadscommissie beheer sprak ik op 17 maart de volgende woorden over het rapport “Meer waarde voor groen” van de rekenkamercommissie. Het rapport zelf is hier te vinden. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het  woord over de Eksterlaan en de inrichting van de openbare ruimte.

RKC rapport Meer waarde voor groen

“Aansluitend aan de singel verkrijgt elk huis een voortuin om aan het natuurschoon aan te sluiten.”

Dit had de eerste directeur openbare werken van de gemeente Haarlem (1902-1930) ir. L.C. Dumont (1865-1935) opgenomen in het Bestek en voorwaarden van de Patrimoniumbuurt (Bron: jaarboek Vereniging Haerlem 1994). Kortom, het denken over groen is van alle tijden.

Daarbij denk ik ook direct aan een blijvend belangrijk dossier voor D66 Haarlem: het open houden van de Verenigde Polders, het Westelijk  Tuinbouwgebied en de Hekslootpolder.
Over het rapport:

Dank aan de rekenkamercommissie voor dit rapport over een belangrijk onderwerp. Het verbaasde ons dat tijdens het rondetafelgesprek bleek dat een aantal sterk bij dit onderwerp betrokken Haarlemmers niet hebben bij kunnen dragen aan het onderzoek.

Nog meer verbaast het ons dat het bestaande systeem van groenadoptie dat dankzij onze gemeenteraad op initiatief van D66 al bestaat!

Inhoudelijk over het rapport en de reactie van het college:
The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB) is een initiatief om de economische baten van biodiversiteit inzichtelijk te maken. In het antwoord staat dat dit zich in een vroeg ontwikkel stadium in Haarlem: wanneer is dit instrument wel ontwikkeld en wat verwacht het college hiervan?

We zijn heel benieuwd naar de stresstest klimaat bestendigheid. Wanneer verwacht het college hiervan de resultaten van te presenteren?

We kijken met belangstelling uit naar de incorporatie van de de financiële en maatschappelijke waarde van het groen in de begroting 2017.

Ten aanzien van de aanbeveling van actieve burgerparticipatie. Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?
Een korte reactie per aanbeveling (niet uitgesproken in de commissie omwille van de tijd)
Aanbeveling 1. Formuleer samenhangend beleid zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijk tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd.

Dit moet goed terugkomen in structuurvisie openbare ruimte. D66 is daarom op dit moment geen voorstander van sectoraal beleid.

Aanbeveling 2. Ontwikkel en implementeer een set van effectieve instrumenten om de functies van openbaar groen  maximaal te verbinden met de bestuurlijke ambities voor openbaar groen. Verlies hierbij de samenhang niet uit het oog.

Ook hier: structuurvisie openbare ruimte.

Aanbeveling 3. Stel een plan van aanpak vast voor actief burgerschap in het openbaar groen.

Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?

Aanbeveling 4. Doe nader onderzoek naar de concrete rol en invulling van openbaar groen in de bouw van een toekomst- en klimaatbestendige Haarlem.

Zoals gezegd zijn we heel benieuwd naar de uitkomsten van de stresstest.

Aanbeveling 5. Incorporeer de financiële en maatschappelijke waarde van openbaar groen in het afwegingskader voor de inzet van de beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen.

We kijken uit naar de incorporatie hiervan in de begroting 2017.

 

Eksterlaan

Vandaag hebben we in de commissie gesproken over het ter inspraak leggen van het Voorlopig Ontwerp van de Eksterlaan. De wethouder stelt een 30km regime voor met een inrichting die busvriendelijk is (asfalt en lage verkeersdrempels). Hierbij wordt regelmatig gesproken over een “grijze weg”.

D66 probeert zo consistent gebruik te maken van het beleid zoals we dat als raad hebben afgesproken. De Eksterlaan is niet aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg, heeft een duidelijke verblijfsfunctie en er rijdt een bus doorheen. De keuze om de weg in te richten conform de HVVP richtlijnen 30 km weg met bus is wat ons betreft dan ook de juiste. Daarbij is goed om opnieuw te lezen dat deze compromis qua inrichting op breed draagvlak kan rekenen.

D66 kijkt uit naar de discussienota over grijze wegen, waarbij verkeersveiligheid en de wensen van de verschillende gebruikers centraal moeten staan. Ook zijn wij benieuwd of onze aannames, voornamelijk dat deze inrichting leidt tot een lagere gemiddelde snelheid en dat er een brede wens bestaat om meer handhaving op deze wegen, daadwerkelijk op feiten berusten.

Handboeken inrichting openbare communicatie Schalkwijk en Noord

D66 heeft de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte op de agenda gezet. Reden is dat ondanks de vaststelling van deze stukken een aantal punten onduidelijk is. Algemeen is het goed dat er aan deze handboeken gewerkt is. De praktische uitwerking per wijk is nodig, uniformiteit drukt de kosten en levert een mooier straatbeeld op.

Wij hebben de onderstaande vragen gesteld aan het college:

In hoeverre is de HIOR beleidsarm en bijvoorbeeld strijdig met HVVP of andere beleidsstukken? En is het college bereid om alsnog een uniformiteitsslag te maken? Voorbeelden: Verschillende benamingen wegen, 30km met bus niet benoemd.

De inspraaknotitie lijkt grondig uitgevoerd en veel wijzigingen zijn terug te vinden, in hoeverre zijn alle toezeggingen uit de antwoordnota daadwerkelijk verwerkt? En is het college bereid om de stofkam er nog eenmaal doorheen te halen? Voorbeeld: Fietsersbond en wijkraden noemen een aantal suggesties die wel toegezegd zijn, maar de handboeken niet gehaald hebben.

Als laatste hebben we de term “ Sunset provision” toegelicht. Het HIOR krijgt daarmee een houdbaarheidsdatum, bijvoorbeeld over 5 jaar. Het HIOR vervalt op die datum en moet opnieuw vastgesteld worden. Dit om overlappend beleid te voorkomen en voortschrijdend inzicht te verwerken, Hoe kijkt het college hier tegen aan?

De wethouder heeft inhoudelijk toegezegd vraag een en twee op te pakken en nogmaals met de stofkam door de handleiding heen te gaan. Ook staat ze positief tegenover het toevoegen van een houdbaarheidsdatum, maar wel bij voorkeur bij pure beleidsstukken en in mindere mate bij “richtlijndocumenten” zoals het HIOR. Wij zijn tevreden met de toezegging dat de deur opengezet is om beleidsstukken van een houdbaarheidsdatum te voorzien

 

Meer waarde voor groen

Vandaag heeft de Haarlemse rekenkamercommissie in een ronde tafelgesprek het rapport “Meer waarde voor groen” gepresenteerd.

De nota zelf is via deze link te lezen.

Het onderzoek doet aanbevelingen over de wijze waarop de gemeente om kan gaan met het openbaar groen. De aanbevelingen zijn gecategoriseerd in vier aandachtsgebieden:

 • kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen
 • burgerparticipatie in het openbaar groen
 • toekomst- en klimaatbestendig Haarlem
 • financiële kaders

Zoals ook het college in haar reactie aangeeft ligt de analyse van de rekenkamercommissie grotendeels in lijn met de groenambitie van het college. De inhoudelijke behandeling van het rapport zal later plaatsvinden in de raadscommissie beheer.

Het rapport bevat waardevolle aanbevelingen die vrijwel allemaal aansluiten bij het standpunt van D66 Haarlem. Onder andere de aanbevelingen over burgerparticipatie en openbaar groen zullen wat D66 betreft concreet uitgewerkt moeten worden.

Mooi dat deze uitgebreide analyse er nu ligt. Voldoende stof voor debat in de gemeenteraad.

Wordt vervolgd!

Kaft van het rapport meer waarde voor groen

Mondelinge vragen hergebruik plastic

In de gemeenteraadsvergadering van 10 maart stel ik mondelinge vragen over het hergebruik van plastic.

In de media zijn recent verschillende berichten verschenen waarin afvalinzamelaars en verwerkers hun zorgen uiten over de verwerking gescheiden ingezameld plastic. Vele Haarlemmers zetten zich elke dag in om afval te scheiden. Op dit moment tonen ruim 180 gezinnen in het kader van het project 100-100-100 (waarin wordt geprobeerd 100 huishoudens 100 dagen 100 procent afvalvrij te leven) zelfs extra inzet.

Om al deze Haarlemmers niet te demotiveren, moeten deze verhalen zo snel mogelijk ontzenuwd worden.

Vragen

 1. Heeft het college kennisgenomen van het nieuwsbericht “recyclen nu minder aantrekkelijk: vrees voor bergen plastic” waarin onder andere gaat over de zorg van afvalinzamelaars en verwerkers dat nu opgeslagen plastic uiteindelijk in afvalverbrandingsinstallaties zal verdwijnen?
 2. Is het college het met de fractie van D66 eens dat de gemeente zich actief in moet zetten om gescheiden ingezameld afval duurzaam te blijven verwerken tot grondstof voor hergebruik?
 3. Wat doet het college als klant (al dan niet in samenwerking met Spaarnelanden) om de afvalverwerkingsketen te verduurzamen?
 4. Is het college bereid (al dan niet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten) om haar zorg over deze kwestie te uiten in Den Haag?
 5. Welke garanties kan het college aan de gemeenteraad en alle Haarlemmers geven over de duurzame verwerking van gescheiden ingezameld afval?

Update: Het college is snel met beantwoorden. De belangrijkste vraag is al beantwoord voor de vragen officieel gesteld zijn. Zie https://www.haarlem.nl/nieuws/plastic-scheiden-is-en-blijft-zinvol/

Update 2:

Positieve antwoorden op mijn vragen!

1. het college heeft kennisgenomen van het bericht

2. Het is het uitgangspunt van het college om scheiding te stimuleren. Dit zal ook terugkomen in het nog te presenteren strategisch plan afval, waarin opgenomen zal worden hoe afval meer en meer als grondstof behandeld zal worden

3. Bij aanbestedingen stelt de gemeente minimum eisen om milieuvriendelijke producten te stimuleren. Dit komt later dit jaar ook expliciet terug bij der vernieuwing van het gemeentelijke inkoopbeleid

4. het college is bereid om (al dan niet samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten) dit signaal te uiten in Den Haag

5. De huidige overeenkomsten met afvalverwerkers bieden afdoende garanties dat het plastic en ander gescheiden afval duurzaam verwerkt wordt. Om het verhaal te ontzenuwen is er vandaag al een persbericht met deze boodschap uitgegaan

Goed dat het college dit zo voortvarend oppakt naar aanleiding van mijn vragen!

Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en beheer en onderhoudscontracten

In de raadscommissie beheer van 28 januari 2016 spraken we met elkaar over Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en het jaarverslag 2014 van Spaarnelanden NV icm de stand van zaken van beheer en onderhoudscontracten. De stukken van deze vergadering staan hier.

Nachtnet Haarlem-Amsterdam 

De gemeenteraad is eensgezind over dit onderwerp. De voltallige raad van Haarlem is voorstander van een nachtelijke treinverbinding tussen Haarlem en Amsterdam. D66 pleit al jaren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voor een volwaardig nachtnet voor Haarlem.

nieuwsbericht uit 2013

Daarom heb ik in de raadscommissie de andere partijen opgeroepen om te doen wat D66 (naast de SP) ook hun landelijke en provinciale fracties te overtuigen van de nut en noodzaak van nachtelijk treinverkeer naar Haarlem.

Nu gaan we in ieder geval starten met een door de gemeente Haarlem gefinancierde pilot van drie jaar waarbij op vrijdag en zaterdag één trein later heen en weer gaat tussen Haarlem en Amsterdam. Namens D66 heb ik aan het college gevraagd om in ieder geval goed in kaart te brengen hoe succesvol deze trein is en wat dit betekent voor het gebruik van de nachtbus. Dit zodat we bij groot succes en/of weinig consequenties voor het gebruik van de nachtbus snel deze pilot uit kunnen breiden naar een volwaardig nachtnet tussen Haarlem en Amsterdam.

Motie nachtnet begroting 2016

Motie nachtnet begroting 2016

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Bij dit agendapunt hebben we gesproken over de zogenaamde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en stedelijke distributie. D66 is groot voorstander van de intentie om de stedelijke logistiek met minder kwalijke gevolgen voor onze inwoners te organiseren. Zo diende D66 in 2011 al samen met veel andere partijen een motie in om vrachtverkeer te weren uit het centrum. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad zijn het met ons eens, dus wat D66 betreft mag er meer actie op basis van deze intenties!

Motie Weren vrachtverkeer uit 2011

Motie Weren vrachtverkeer uit 2011

Stand van zaken van beheer- en onderhoudscontracten en jaarverslag 2014 Spaarnelanden NV

Sinds 1 januari 2015 werkt de gemeente Haarlem met een andere contractvorm voor het dagelijks beheer in onze gemeente. Dit gaat onder andere over het onderhoud van het groen, de bestrating en de bruggen. D66 ziet de kansen van deze methodiek, waarbij de uitvoerende partijen zelf mee moeten denken hoe de gewenste kwaliteit bereikt kan worden. Dit is nog niet voor alle partijen een gewoonte. Daarom verrast het ons ook niet dat in de stand van zaken notitie te lezen is dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. D66 ziet bij Spaarnelanden NV de intentie om deze nieuwe taak goed op te pakken en nodigt de mede-commissieleden uit om met elkaar op werkbezoek naar dit bedrijf, aangezien er voor een eerder werkbezoek te weinig animo was.

Voor D66 is het van groot belang dat de komende evaluatie van deze vorm van uitvoering goed wordt uitgevoerd. Dan zullen we kritisch kijken naar alle voor- en nadelen van deze werkwijze.

Naar aanleiding van vragen van andere partijen heb ik toegelicht hoe ik de rolverdeling tussen het college (als aandeelhouder) en de gemeenteraad zie. Daarnaast heb ik gevraagd om voortaan de jaarstukken eerder naar de raad te zenden.

Wandelpromenade Molenwijk, Friese Varkenmarkt en Structuurvisie Openbare Ruimte

In de raadscommissie beheer van 7 januari 2016 spraken wij onder andere over de wandelpromenade Molenwijk, groot onderhoud van de Friese Varkenmarkt en het mobiliteitsmodel dat zal worden gebruikt in de Structuurvisie Openbare Ruimte. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het woord over de wandelpromenade en de structuurvisie en ik over de Friese Varkenmarkt. De stukken van de raadscommissie zijn hier te vinden.

Wandelpromenade Molenwijk

Eindelijk, de wandelpromenade in de Molenwijk wordt aangepakt! De verharding wordt over de gehele lengte vervangen en ook de loopbruggen worden aangepakt. Gelukkig hebben we vorig jaar als D66 ingezet op eerder uitvoeren van dit project. Door het vooruit halen van het beschikbare budget kan er tot twee jaar eerder gestart worden met de voorbereiding en uitvoering.

We hebben de wethouder meegegeven akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het budget van 3,3 miljoen en uit de verschillende varianten is unaniem akkoord gegaan met variant 1. Interessant is nog de opzet van de aanbesteding, waarbij de risico’s grotendeels bij de gemeente komen te liggen. Hier is veel voor te zeggen, maar eenzelfde constructie heeft ons recent bij de Waarderhaven flink verrast. Daarnaast is het van belang dat er binnen de voorbereiding goed gekeken wordt naar quick-wins, zoals een spoedig herstel van een aantal van de 57 bruggen meteen opgepakt wordt.

Groot onderhoud Friese Varkenmarkt

Als D66 zijn we blij dat dit stuk stad zal worden aangepakt. Het gaat om precies te zijn over het stuk van in het zuiden de Zanderbrug, de Hooimarkt, de Friese Varkenmarkt en de aansluiting op het Prinsen Bolwerk in het Noorden.

Hooimarkt en Friese Varkenmarkt

Bron: google maps

Mooi dat hier nu een soortgelijke inrichting kan worden toegepast zoals nu al aan het Spaarne bijvoorbeeld ter hoogte van het Teylers Museum. Als D66 hebben we gepleit om er een 30km/u gebied te maken uitgevoerd in klinkers. Daarnaast hebben we gevraagd om ruimte te houden voor maatwerk. Hierbij denken we vooral aan een Kiss en Ride plek bij de basisschool, zodat ouders hun kinderen lopend, op de fiets en per auto veilig hun kinderen kunnen brengen of ophalen.

Mobiliteitsmodel Structuurvisie Openbare Ruimte

Vandaag is een informatienota besproken m.b.t. Structuurvisie Openbare Ruimte.  Deze aanzet beperkt de discussie terecht tot een deel van de openbare ruimte, namelijk de mobiliteit. De raad wordt gevraagd aan te geven in hoeverre er draagvlak is voor een andere benadering van prioritering in inrichting. De focus wordt verlegd naar mobiliteit van binnen naar buiten i.p.v. andersom. Qua prioritering is er een model voorgesteld waarin 1) voetgangers 2) Fietsers 3) OV en 4) Auto’s in volgorde aan bod komen in de mate waarin hun wensen terug komen in inrichtingsvraagstukken.

D66 is akkoord met het model en de bijbehorende prioritering, omdat dit een goede basis biedt voor een leefbare en prettige woonomgeving voor al de belanghebbenden. Wel hebben we aandacht gevraagd voor de verbindingen van West naar Oost, waarbij D66 nog steeds groot voorstander is van verbeteringen van de ring van Haarlem. Specifiek blijft er vraag naar een snellere doorstroming in het ontbrekende stuk van de ring tussen het einde van de Westelijke Randweg en de Schipholweg en zijn alle oplossingen daarbij welkom. Ook moet er ondanks een uniforme prioritering altijd ruimte zijn voor maatwerk, zeker in de nabijheid van voorzieningen zoals scholen, cultuur of sport.

Ook hebben we d.m.v. een aantal citaten uit de informatienota de wethouder gevraagd data te specificeren en/of nader toe te lichten. De SOR wordt een leidend document bij de invulling van de openbare ruimte en dat was goed te merken in de commissiediscussie.

Waarderhaven, duurzaamheidsmonitor, Cronjéstraat en Westergracht

Een bomvolle raadscommissie beheer op 10 december 2015. De agenda en stukken van de vergadering vindt u hier.

Waarderhaven

Soms zijn er dossiers waar je als raadslid en als fractie echt mee in je maag zit. De Waarderhaven: 1,9 miljoen extra voor een project dat oorspronkelijk 3,4 miljoen zou kosten.

Continuïteit van bestuur betekent dat de toezegging aan de bewoners dat zij met dit project een brandveilige woonomgeving krijgen uitgevoerd moet worden. We kunnen het project dus niet stil leggen, want dat betekent dat deze bewoners nog langer in de modder kunnen laten zitten.

Wel moet wat D66 de onderste steen boven over hoe deze kosten zo uit de hand hebben kunnen lopen. Een onderzoek van de rekenkamer is hier wat D66 betreft een goed middel voor. Dit onderzoek moet wat ons betreft antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

 • In hoeverre had de gemeenteraad al bij de gekozen contractvorm gewezen moeten worden op de waarschijnlijkheid van meerwerk (en kosten)?
 • Wanneer had de raad geïnformeerd kunnen worden over dit risico?
 • Welke andere projecten of programma’s lopen er waarbij de (juridische) organisatievorm maakt dat meerkosten waarschijnlijk zijn?
 • Hoe kunnen we van dit dossier leren bij toekomstige keuzes van contractvormen en aanbestedingen?

Dit geluid werd breed gedragen in de raadscommissie. Het budget zal dus beschikbaar worden gesteld en de raadscommissie vraagt de Rekenkamercommissie om duidelijkheid te scheppen over dit dossier en hieruit lessen te trekken voor de toekomst.

Duurzaamheidsmonitor 2014

Toen ik de duurzaamheidsmonitor begon te lezen wist ik om eerlijk te zijn niet wat ik las. Ik vond het namelijk weinig concreet. Het geeft simpelweg weinig inzicht terwijl bij de bespreking van het nieuwe duurzaamheidsprogramma eerder dit jaar beterschap was beloofd. De circulaire economie zou terugkomen in de duurzaamheidsmonitor. Ook zouden er voorstellen voor het bijstellen voor het duurzaamheidsprogramma opgenomen worden.

Wat blijkt, het gaat hier over de duurzaamheidsmonitor 2014. Kortom, een oud document. Als D66 hebben wij benadrukt dat dit document op deze vorm niet voldoet. Bij de duurzaamheidsmonitor 2015 willen wij meer en duidelijke verantwoordingsinformatie zien (prestaties en resultaten), scherpe suggesties voor verbetering van ons kader (het duurzaamheidsprogramma) en aandacht voor de circulaire economie.

Cronjéstraat

Idealisme of pragmatisme? Eerder heeft de gemeenteraad besloten om de Cronjéstraat van maandag tot vrijdag open te stellen voor auto’s. Eerder betoogde ik dat dit voor ons als D66 voor een moeilijke keuze stelde: kiezen we voor een winkelgebied alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers of luisteren we naar de ondernemers in de straat die pleiten voor de openstelling van de straat waar zij hun geld moeten verdienen.

Nu ligt er een evaluatie voor waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit en fietsveiligheid niet achteruit zijn gegaan. Tegelijkertijd zijn er meer passanten en laten de ondernemers weten dat zij meer klanten hebben. Ook als klant merk ik dat mensen de Cronjé gebruiken om met de auto iets op te halen. Of het nu gaat om een groot pakje bij het postkantoor/Bruna of witgoed. Mensen komen met de auto.

Op basis van de evaluatie kiest D66 ervoor om de straat doordeweeks open te houden. Hierbij moet er wel aandacht zijn voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Een pragmatische keuze. Een keuze om te luisteren naar de ondernemers. Deze keuze heeft een meerderheid in de raadscommissie.

Westergracht

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft het woord gevoerd over het dossier Westergracht. Hierbij zijn bijdrage. Recent is er uitspraak gedaan door de bezwaarcommissie inzake de bomen op Westergracht. De procedure loopt al enige tijd, want door het groot onderhoud aan de weg en het fietspad stelt het college voor 51 populieren te kappen. Er is in eerste instantie door een adviescommissie, bestaande uit belanghebbenden, unaniem ingestemd is met het ontwerp. Sindsdien is meer weerstand zichtbaar geworden, uitmondend in een procedure in de bezwaarcommissie en een aantal keer insprekers in de commissie.

Er wordt door een aantal omwonenden en andere belanghebbenden gevraagd om in elk geval een deel van de populieren nu niet te kappen. Het voornaamste onderliggend argument is dat de populieren beeldbepalend zijn voor de Westergracht. En niet onterecht, de hoge bomen zijn prachtig en bij vele Haarlemmers bekend.

In het de motivering van het advies van de bezwaarcommissie wordt wel gepleit voor volledige kap van de bomen. Een belangrijk argument is veiligheid, want hoewel de huidige bomen grotendeels gezond zijn wordt in de motivering overtuigend aangedragen dat de werkzaamheden de staat van de bomen aantasten. Daarnaast hebben populieren in algemene zin een beperkte (stads)levensduur, het onderhoud neemt op termijn exponentieel toe om de veiligheid te kunnen garanderen. Hiermee wordt aanzienlijk meer onderhoud in de komende jaren noodzakelijk en nog belangrijker, de kans op ongelukken neemt toe.

D66 meent dat alle argumenten en alternatieven goed gewogen zijn in zowel de initiële adviescommissie als in de bezwaarcommissie. Samen met de component veiligheid is dit reden om hoe zonde ook, de kap van de bomen te steunen en het plan mogelijk te maken. Tevens heeft de college aangegeven bomen met een grotere omtrek aan te planten en D66 houdt het college graag aan die toezegging. Daarmee worden de belangen van àlle belanghebbenden het beste gediend en kan de volledige opgeknapte Westergracht weer groeien naar zijn vertrouwde status als allee.

 

Nieuwe gracht en de rol van de gemeenteraad bij Openbare Ruimte ontwerpen

Nieuwe gracht

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft in de raadscommissie beheer van 3 december het woord gevoerd over een nieuwe kademuur aan de Nieuwegracht. Vanuit het college is voorgesteld om het in 2012 vastgestelde definitieve ontwerp (DO) voor de Nieuw Gracht aan te passen en een aantal aanlegplaatsen aan de kademuur toe te voegen. Dit op basis van de Kansenkaart Watertoerisme, waarin gevraagd wordt om meer toegang vanaf het water naar de binnenstad.

D66 is voorstander van het aangepaste ontwerp, omdat we de vraag naar extra mogelijkheden om aan te meren herkennen. In de commissie bleek echter geen meerderheid voor de plannen, vooral door de meerkosten en de weerstand van een deel van de belanghebbenden in de vorm in de brieven en insprekers.

D66 is ook kritisch op het proces, vooral omdat in raadstukken benoemd is dat “te grote weerstand”  reden zou zijn om terug te grijpen naar een oud DO. Door dit expliciet te vermelden staat de deur open om weerstand subjectief te beoordelen en daarmee nooit een duidelijk antwoord te kunnen hebben op de vraag wanneer weerstand te groot is.

D66 heeft ingestemd met het aangepast DO na toelichting van de wethouder. Naar verwachting zal er echter geen meerderheid zijn in de raad.

Rol van de gemeenteraad bij ontwerpen in de openbare ruimte

Afgelopen jaar was er discussie in de raadscommissie beheer over de rol van de gemeenteraad bij ontwerpen (of tekeningen) voor vernieuwing van de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is bovenstaande kademuur. De hoofdvraag is eigenlijk wanneer en op welke wijze de gemeenteraad een rol krijgt in het proces om tot vernieuwing van de openbare ruimte te komen. Het voorstel van het college hoe hiermee om te gaan zoals in de raadscommissie beheer op 3 december voorlag kunt u via deze link lezen.

D66 kan zich vinden in het voorstel van het college om de gemeenteraad aan de start van een project te betrekken. Er is echter een mits. Dit kan alleen mits op dat moment wel alle relevante informatie verstrekt wordt, waarbij aandacht is voor de (in de brief ook aangehaalde) “maatschappelijke gevoeligheden”.

Kortom, er moet recht worden gedaan aan de volgende passage uit de brief (die is overgenomen uit de Handreiking Actieve Informatieplicht):

“Het college informeert de raad tijdig. Dat wil zeggen dat relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces wordt verstrekt, waarbij de raad zoveel mogelijk in staat wordt gesteld actueel op de informatie in te spelen”.

Alleen als hieraan wordt voldaan wordt -relevante informatie inclusief maatschappelijke gevoeligheden op tafel- doet dit procesvoorstel naar onze mening recht aan de positie van de gemeenteraad.

Rondvraag

Bij de rondvraag heb ik naar aanleiding van een mailwisseling met omwonenden van een groenadoptie strook aan de wethouder gevraagd of zij de randvoorwaarden van groenadoptie zoals gebruikt bij de gemeente hoorn (hoorn.nl/groen) onder de aandacht wil brengen bij Spaarnelanden om hier lering uit te trekken voor de toekomst.

Toch (wel) een pilot tegen zwerfafval

Een mooie mededeling van Wethouder Sikkema aan het begin van de raadscommissie beheer van 3 december 2015. De gemeente Haarlem doet mee met landelijke pilot om het zwerfvuil van drankverpakkingen terug te dringen in overleg met scholen en sportverenigingen (zie hier tekst over de pilot op de website van de VNG). Dit naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie gesteund door onder meer D66. In september gaf het college eerst aan dat zij nog niet mee te willen doen aan dergelijke pilots (zie hier de brief uit september). Het argument hierbij was dat er op dit moment nog  gewerkt wordt aan het plan Duurzaam Afval Beheer (afgekort als DAB).

Naar aanleiding van deze brief heb ik namens D66 in de raadscommissie beheer aangegeven dat wat ons betreft het meedoen een dergelijke pilot. Kortom, meer actie! Dus, aansluiten bij nuttige landelijke pilots en gebruik maken van deze kennis en kunde. Mooi dat er nu samen met scholen en sportverenigingen gewerkt gaat worden om bij jongeren afvalscheiding te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan! Nu vooruit!

Schouwtjeslaan en de poortjes op het station

De agenda van de raadscommissie beheer van 19 november 2015 (hier staan de stukken) was redelijk kort. Toch duurde de commissie langer dan vooraf was bedacht. Na een begin onder andere een inspreker  over de eerder besproken herinrichting van de dijk in Spaarndam spraken we in de raadscommissie over de Schouwtjeslaan en over het toegankelijk houden van het station als de NS poortjes gaat plaatsen.

Inspreker over herinrichting van de dijk in Spaarndam

Naar aanleiding van de inspreker heb ik aan wethouder Sikkema gevraagd of de intentie van de inspreker deelt, namelijk dat er voldoende snelheidsremmende maatregelen moeten worden genomen. De wethouder heeft dit als antwoord op deze vraag beaamt.

Schouwtjeslaan

Tijdens de commissie hebben we (met mijn fractiegenoot Misja de Groot als woordvoerder) de maatregelen besproken om de veiligheid op de Schouwtjeslaan te verbeteren. Maatregelen die met een motie vreemd verzocht zijn door de raad eind 2014 en in 2015 via participatie geformuleerd dienden te worden.

Al voor de behandeling van in de commissie bleek dat de verschillende belanghebbenden het niet geheel eens zijn geworden over de te nemen maatregelen. Centraal staat dat de zebrapaden zoals voorgesteld door bewoners worden afgeraden (door de politie i.v.m. veiligheid) en daarom niet mee genomen zijn door het college in de plannen. Als gevolg zagen andere deelnemers aan de participatie aanleiding om hun wensen opnieuw onder de aandacht te brengen.

De commissiebehandeling werd daarmee erg gedetailleerd, waarbij we als D66 een betoog gehouden hebben om ons vooral niet op een te groot detailniveau te bemoeien met ontwerpen van de openbare ruimte. En nu vooral te gaan doen!

NS poortjes

Laat je iets gewoon gebeuren of pak je een rol als college dat is voor D66 de vraag die centraal staat voor D66 in het gesprek over de NS poortjes.

Met de eerder ingediende motie vragen we het college om een rol te pakken. College, ga in gesprek met de NS.

Wat D66 betreft moeten de onderwerpen van dit gesprek moet zijn:

 • zorg dat passanten het station kunnen blijven passeren;
 • zorg dat de winkels en horeca op het station toegankelijk blijft, ook voor toeristen;
 • zorg dat de twee onderdoorgangen op de jansstraat en de kruisstraat volwaardige en goede alternatieven worden om het station te passeren; en
 • zorg dat de poorten passen binnen het monumentale karakter van het station.

De brief van het college gaat op niet alle bovenstaande aspecten in dus D66 verwacht wel meer dan wat nu voorligt. De wethouder zegt toe dat ze in december met de NS in gesprek gaat. Ook zal de NS zelf de plannen komen presenteren aan de raadscommissie.