Categorie archief: commissie beheer

Energietransitie, parkeren en groot onderhoud

De agenda van de Haarlemse raadscommissie beheer van donderdag 13 december 2018 was weer goed gevuld. De hele agenda is hier te vinden https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/13-december/17:00

We spraken aan de hand van een initiatiefvoorstel van GroenLinks  met elkaar over energietransitie in bestaande woningen. Wat D66 Haarlem betreft is het zaak dat we voor deze grote transitie opgave kijken naar welke oplossingen op welk niveau aangepakt moeten worden. Wat moet er gebeuren op mondiaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau? Daarnaast speelt per niveau de vraag hoe het samenspel tussen overheid, gemeenschap en markt eruit ziet.

De vraag nu in dit debat was hoe de gemeente Haarlem als lokale overheid het verschil kan maken. Wat ons betreft gaat dat om hele concrete en praktische afspraken en acties. Dit zijn wat D66 betreft concrete afspraken waar het kan en blijft het bij visie en het scheppen van randvoorwaarden als concrete afspraken nog niet mogelijk zijn. 

Een heel concreet idee van D66 is om woningbouwcorporaties te verleiden bij de verkoop van bezit deze woningen eerst te verduurzamen.

Ten tweede is er gesproken over de voortgang van het moderniseren van parkeren in Haarlem. Om te beginnen, er is meer vraag dan aanbod als het gaat om gebruik van de openbare ruimte. Er is vraag om te verblijven, te fietsen en ja, ook om te parkeren. De maatregelen die nu voorlagen zijn door het college voorbereid in samenspraak met de stad en hebben we destijds als raad gezamenlijk vastgesteld in een poging het parkeerbeleid slimmer te maken. Voor D66 is het heel goed dat we deze voortgang regelmatig bespreken. Als het nodig is moeten we namelijk bijsturen, aanpassen en het beleid nog slimmer maken. 

Hierbij hebben we een aantal aandachtspunten benoemd zoals:

  • de bruikbaarheid van de app voor het bezoekersparkeren;
  • zorgvuldige besluitvorming door de raad over de nieuwe uitgifte criteria voor bedrijfsparkeervergunningen;
  • de snelheid van de informatie over nieuwe P&R terreinen;
  • het nader uitwerken van de plannen om bewoners ruimte te geven om te parkeren in parkeergarages;
  • het parkeerverwijzingssysteem: hernoem garage Dreef tot  Centrum Zuid en garage Cronjé tot Centrum Noord; en 
  • zorg voor een oplossing voor de kafkaëske situatie dat 24uurs parkeerkaarten voor toeristen die nu altijd beginnen en eindigen om middernacht.

Ten derde hebben we met elkaar gesproken over de evaluatie van groot onderhoud projecten. Een heldere notitie over de werkwijze van de afgelopen jaren. Als D66 hebben we aangegeven dat het goed is dat er aandacht is voor het perspectief van belanghebbenden. Uiteindelijk doen we dit onderhoud voor de Haarlemmer, dus dit perspectief moet echt meegenomen worden, ook al kost dit de nodige moeite. Daarnaast hebben we gevraagd hoe middelen op een slimme manier kunnen worden omgezet om ook duurzaamheidsdoelen mee te nemen met groot onderhoud. Ten slotte hebben we gevraagd in hoeverre de gemeente voldoende is toegerust voor haar rol als opdrachtgever van alle betrokken partijen.

Verharding van het stationsplein

In de raadscommissie Beheer van 9 juni spraken we met elkaar over de verharding van het Stationsplein. De agenda en stukken zijn hier te vinden. Hierbij heb ik namens D66 het onderstaande betoog gehouden.

Verharding van het stationsplein

Er zijn van die dossiers waar ik als Haarlemmer en als raadslid ontzettend van baal. De verharding van ons Haarlemse stationsplein is zo een dossier.

De keuze die het college nu voorlegt is een verstandige keuze. Kiezen voor een verharding die zichzelf al op vele plekken bewezen heeft. In de raadscommissie spreken we vaak over “werk met werk maken”. D66 roept het college op om ook gelijk te kijken welke andere knelpunten opgelost kunnen worden. Zo zie ik zelf dat er echt onvoldoende wachtruimte is op het plein.

Wij roepen het college op om te leren van deze ervaring. Elke keer lees ik het weer: dit busstation is het enige busstation in Nederland met natuursteen. Er is een reden dat er geen andere busstations zijn met natuursteen! College, maak nu en in de toekomst alstublieft gebruik van oplossingen die zichzelf bewezen hebben. Dat verdient Haarlem.

De bijkomstige vraag is nu: hoe kunnen we al dit overbodige natuursteen een zinvolle bestemming geven in onze gemeente. Wij roepen het college op om Haarlemmers te betrekken bij het hergebruik van deze miskoop.

Op naar een nieuwe Nieuwe Groenmarkt

Op 14 april spraken we in de raadscommissie beheer tot ieders vreugde een plan dat al jaren op de plan ligt: het verbeteren van de Nieuwe Groenmarkt. In een informatienota is door het college geschetst wat de kosten zouden zijn van of alleen het autoluw herinrichten van de nieuwe groenmarkt of het autoluw herinrichten van de Nieuwe Groenmarkt, de Kruisstraat en de Jansstraat.

D66 is voor het autoluw maken van de binnenstad. Dit is in lijn met het in 2008 unaniem aangenomen ontwerp van De Rode Loper. Tegelijkertijd is tot onze vreugde het fietsgebruik toegenomen en verandert de detailhandel. Bij het uitwerken van deze plannen pleiten wij er daarom voor om zo snel mogelijk in overleg te treden met alle Haarlemmers om te bespreken hoe deze prachtige plek in de stad het best van waarde kan worden gemaakt voor alle Haarlemmers!

Green Deal Infranatuur: ook in Haarlem

Begin deze maand werd door 20 organisaties de Green Deal Infranatuur getekend. Het persbericht van Rijkswaterstaat hierover is hier te lezen. Deze green deal heeft als doel het vergroten van bewustwording over biodiversiteit bij infrastructuur.

Aangezien Prorail één van de ondertekenende partijen is heb ik in de raadscommissie beheer van 14 april namens D66 aan wethouder Sikkema gevraagd of zij bereid is om in gesprek te gaan met Prorail om door ander beheer de spoordijk door Haarlem om te vormen tot een prachtig gebied dat de biodiversiteit ten goede komt.

Wordt vervolgd!

 

 

Samenwerking bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Op 14 april spraken we in de Haarlemse raadscommissie beheer over de ontwerpbegroting voor 2017 en het jaarverslag van 2015 van  Bereikbaarheid Zuid Kennemerland. Dit is een samenwerking (in de vorm van een gemeenschappelijke regeling) tussen de gemeentes Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem, waarin samengewerkt wordt aan de bereikbaarheid van en binnen onze regio.

De voorliggende documenten zijn wat D66 betreft akkoord. Het is goed dat we regionaal samenwerken en daarbij is het goed om in workshops samen met raadsleden van alle gemeenten om elkaars visie en zorgen te begrijpen.

Wel hebben we een inhoudelijk aandachtspunt meegegeven. Op de kaart van de regionale fietsroutes lopen er zowel Oost-West als Noord-zuid geen fietsroutes door het centrum van Haarlem. Hier moet echt meer aandacht voor zijn, want niemand wil bij het Houtplein afstappen en pas bij het station weer opstappen.

bereikbaarheid Zuid Kennemerland

Herinrichting Velserstraat

Op 14 april spraken we in de raadscommissie beheer over de herinrichting van de Velserstraat aan de hand van een zogenaamde startbrief. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde hier het woord over.

Met liefst vijf insprekers en een aantal ingezonden brieven is duidelijk dat hier sprake is van een aanzienlijke voorgeschiedenis. En over een aantal aspecten is er spraken van tegenstrijdige inzichten.

De dilemma’s die geschetst zijn in de startbrief zijn de wijze van bestraten (klinkers of asfalt), de snelheid  (een 30 of 50 km regime) en de soort fietspaden (vrij liggende fietspaden of fietsstroken)

D66 heeft zich uitgesproken voor een 30km inrichting met behoud van het karakter van de straat in de vorm van de brede stoepen en de bestaande bomen. Dit maakt de uitvoering van de vrij liggende fietspaden praktisch onmogelijk. De toepassing van klinkers is mogelijk, maar wel alleen als er bij weginrichting gestreefd wordt naar een maximum snelheid van 30 kilometer. Dit klinkt logisch. We hebben echter veel straten waar 30km op de borden staat, maar in de praktijk harder gereden wordt. Asfalt is dan veel geschikter, vooral om trillingen en geluidsoverlast te voorkomen.

Als laatste hebben we benadrukt dat wij graag uitstekende oversteekvoorzieningen voor de scholen terug zien in het voorlopig ontwerp van de straat.

Samen rekenen en tekenen aan de Amsterdamse Vaart

Om de Amsterdamse Vaart eindelijk een prettigere plek te maken lagen er ter bespreking door de raadscommissie vier varianten voor. De stukken zijn hier te vinden. Drie van de varianten waren uitgewerkt door het college en één variant door de wijkraad.

Over dit gebied is enkele jaren geleden de zeer breed gedragen Gebiedsvisie Oostradiaal vastgesteld.

gebiedsvisie oostradiaal

 

 

Enkele citaten uit de inspraaknota van de gebiedsvisie:

“Indiener van deze reactie is de gemeente erkentelijk om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal Haarlem en de informatie inspraakmogelijkheden.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal. Plannen om de Amsterdamse Poort weer met water te omringen en de amsterdamse vaart weer uit te graven zijn fantastisch. Ook de rest van de plannen spreekt erg aan; de aankomst vanuit Amsterdam is in de huidige situatie een aanfluiting.”

“Inspreker is erkentelijk voor de mogelijkheden die geboden zijn om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Een aanmerkelijk aantal van de bijdragen is terug te vinden in de inhoud. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief”

Bij de voorliggende varianten was de voorkeursvariant van het college een andere dan de voorkeursvariant van de omwonenden. Daarom waren er verschillende omwonenden en leden van de wijkraad aanwezig als inspreker.

Om te komen tot een variant met een breed draagvlak hebben we als D66 wethouder Sikkema gevraagd om haar “rekenaars en tekenaars” binnen de komende zes weken in gesprek te laten met de bewoners om te komen tot een ontwerp. Hierbij zijn er twee randvoorwaarden. Ten eerste het beschikbare budget van 2 miljoen en ten tweede de Gebiedsvisie Oostradiaal en het niet onmogelijk maken van deze visie.

Dit voorstel kreeg brede steun van de raadscommissie, waaronder van de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA.

Wordt vervolgd, op naar een breed gedragen oplossing!

Nieuw definitief ontwerp Spaarndammerdijk en Jan Gijzenkade

In de commissie beheer van 24 maart 2016 spraken wij over twee onderwerpen. Een nieuw definitief ontwerp voor de Spaarndammerdijk en de zogenaamde startbrief over de Jan Gijzenkade. De stukken zijn hier te vinden.

Spaarndammerdijk

In de raadscommissie beheer spraken wijk al vaker over de inrichting van de Spaarndammerdijk. Ook zijn we met een aantal raadsleden op bezoek geweest bij een bewoner thuis om te zien hoe het verkeer voorbij scheurt. D66 benadrukte toen dat er voldoende snelheidsremmende maatregelen genomen moeten worden op de dijk. De wethouder gaf toen aan dat zei na de herinrichting van de dijk zou bezien of het ontwerp voldoende snelheidsremmende zou werken.

Elk nadeel heb z’n voordeel.

De welstandscommissie keurde echter de rode toplaag in “streetprint” -bedoeld om de snelheid te remmen- af. Lees in dit nieuwsbericht meer daarover http://haarlem.nieuws.nl/nieuws/10473/opschudding-rond-de-dijk-van-hans-brinker/

Deze afkeuring heeft echter als voordeel dat de weg vrij was voor een nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp met meer remmende maatregelen kan rekenen op de instemming van omwonenden en de dorpsraad Spaarndam. Mooi dat het uiteindelijk is gelukt om te komen tot een ontwerp dat draagvlak geniet bij de omwonenenden.

Jan Gijzenkade

Vandaag hebben we een startbrief besproken m.b.t. de Jan Gijzenkade. Een startbrief is recent geïntroduceerd als middel om al informatie bij stakeholders en de raad op te halen voordat er participatie van start gaat om tot een Voorlopig Ontwerp te komen.

Qua startbrief is het goed om te lezen dat er verschillende varianten voor liggen en het dilemma in dit geval ruimte is. Er is simpelweg geen plek om én groen én het volledige 50km weg-ontwerp met vrij liggende fietspaden te realiseren. D66 wil graag het beleid zo eenduidig mogelijk uitvoeren, er moet echter ruimte zijn voor maatwerk. In dit geval is de kade en bijbehorende groenstrook van grote waarde en heeft de voorkeur deze te behouden. Wij spreken dus onze voorkeur uit voor de variant waarin deze groenstrook ongewijzigd behouden blijft. Tegelijkertijd kan de variant waarbij wel sprake is vrij liggende fietspaden in dit stadium niet uitgesloten worden en hebben we het college gevraagd ook deze optie op tafel te houden.

Daarnaast zijn wij er opnieuw door in dit geval de Fietsersbond op geattendeerd dat stakeholders nog niet altijd tevreden zijn met hun input op de startersbrief. Wij hebben het college dan ook gevraagd dat wij het idee hebben dat er voldoende overleg gevoerd wordt, maar de uitwerking nog beter kan. Wij hebben het college dan ook verzocht actie te nemen.

Meer waarde voor groen, Eksterlaan en inrichting openbare ruimte

In de raadscommissie beheer sprak ik op 17 maart de volgende woorden over het rapport “Meer waarde voor groen” van de rekenkamercommissie. Het rapport zelf is hier te vinden. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het  woord over de Eksterlaan en de inrichting van de openbare ruimte.

RKC rapport Meer waarde voor groen

“Aansluitend aan de singel verkrijgt elk huis een voortuin om aan het natuurschoon aan te sluiten.”

Dit had de eerste directeur openbare werken van de gemeente Haarlem (1902-1930) ir. L.C. Dumont (1865-1935) opgenomen in het Bestek en voorwaarden van de Patrimoniumbuurt (Bron: jaarboek Vereniging Haerlem 1994). Kortom, het denken over groen is van alle tijden.

Daarbij denk ik ook direct aan een blijvend belangrijk dossier voor D66 Haarlem: het open houden van de Verenigde Polders, het Westelijk  Tuinbouwgebied en de Hekslootpolder.
Over het rapport:

Dank aan de rekenkamercommissie voor dit rapport over een belangrijk onderwerp. Het verbaasde ons dat tijdens het rondetafelgesprek bleek dat een aantal sterk bij dit onderwerp betrokken Haarlemmers niet hebben bij kunnen dragen aan het onderzoek.

Nog meer verbaast het ons dat het bestaande systeem van groenadoptie dat dankzij onze gemeenteraad op initiatief van D66 al bestaat!

Inhoudelijk over het rapport en de reactie van het college:
The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB) is een initiatief om de economische baten van biodiversiteit inzichtelijk te maken. In het antwoord staat dat dit zich in een vroeg ontwikkel stadium in Haarlem: wanneer is dit instrument wel ontwikkeld en wat verwacht het college hiervan?

We zijn heel benieuwd naar de stresstest klimaat bestendigheid. Wanneer verwacht het college hiervan de resultaten van te presenteren?

We kijken met belangstelling uit naar de incorporatie van de de financiële en maatschappelijke waarde van het groen in de begroting 2017.

Ten aanzien van de aanbeveling van actieve burgerparticipatie. Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?
Een korte reactie per aanbeveling (niet uitgesproken in de commissie omwille van de tijd)
Aanbeveling 1. Formuleer samenhangend beleid zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijk tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd.

Dit moet goed terugkomen in structuurvisie openbare ruimte. D66 is daarom op dit moment geen voorstander van sectoraal beleid.

Aanbeveling 2. Ontwikkel en implementeer een set van effectieve instrumenten om de functies van openbaar groen  maximaal te verbinden met de bestuurlijke ambities voor openbaar groen. Verlies hierbij de samenhang niet uit het oog.

Ook hier: structuurvisie openbare ruimte.

Aanbeveling 3. Stel een plan van aanpak vast voor actief burgerschap in het openbaar groen.

Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?

Aanbeveling 4. Doe nader onderzoek naar de concrete rol en invulling van openbaar groen in de bouw van een toekomst- en klimaatbestendige Haarlem.

Zoals gezegd zijn we heel benieuwd naar de uitkomsten van de stresstest.

Aanbeveling 5. Incorporeer de financiële en maatschappelijke waarde van openbaar groen in het afwegingskader voor de inzet van de beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen.

We kijken uit naar de incorporatie hiervan in de begroting 2017.

 

Eksterlaan

Vandaag hebben we in de commissie gesproken over het ter inspraak leggen van het Voorlopig Ontwerp van de Eksterlaan. De wethouder stelt een 30km regime voor met een inrichting die busvriendelijk is (asfalt en lage verkeersdrempels). Hierbij wordt regelmatig gesproken over een “grijze weg”.

D66 probeert zo consistent gebruik te maken van het beleid zoals we dat als raad hebben afgesproken. De Eksterlaan is niet aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg, heeft een duidelijke verblijfsfunctie en er rijdt een bus doorheen. De keuze om de weg in te richten conform de HVVP richtlijnen 30 km weg met bus is wat ons betreft dan ook de juiste. Daarbij is goed om opnieuw te lezen dat deze compromis qua inrichting op breed draagvlak kan rekenen.

D66 kijkt uit naar de discussienota over grijze wegen, waarbij verkeersveiligheid en de wensen van de verschillende gebruikers centraal moeten staan. Ook zijn wij benieuwd of onze aannames, voornamelijk dat deze inrichting leidt tot een lagere gemiddelde snelheid en dat er een brede wens bestaat om meer handhaving op deze wegen, daadwerkelijk op feiten berusten.

Handboeken inrichting openbare communicatie Schalkwijk en Noord

D66 heeft de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte op de agenda gezet. Reden is dat ondanks de vaststelling van deze stukken een aantal punten onduidelijk is. Algemeen is het goed dat er aan deze handboeken gewerkt is. De praktische uitwerking per wijk is nodig, uniformiteit drukt de kosten en levert een mooier straatbeeld op.

Wij hebben de onderstaande vragen gesteld aan het college:

In hoeverre is de HIOR beleidsarm en bijvoorbeeld strijdig met HVVP of andere beleidsstukken? En is het college bereid om alsnog een uniformiteitsslag te maken? Voorbeelden: Verschillende benamingen wegen, 30km met bus niet benoemd.

De inspraaknotitie lijkt grondig uitgevoerd en veel wijzigingen zijn terug te vinden, in hoeverre zijn alle toezeggingen uit de antwoordnota daadwerkelijk verwerkt? En is het college bereid om de stofkam er nog eenmaal doorheen te halen? Voorbeeld: Fietsersbond en wijkraden noemen een aantal suggesties die wel toegezegd zijn, maar de handboeken niet gehaald hebben.

Als laatste hebben we de term “ Sunset provision” toegelicht. Het HIOR krijgt daarmee een houdbaarheidsdatum, bijvoorbeeld over 5 jaar. Het HIOR vervalt op die datum en moet opnieuw vastgesteld worden. Dit om overlappend beleid te voorkomen en voortschrijdend inzicht te verwerken, Hoe kijkt het college hier tegen aan?

De wethouder heeft inhoudelijk toegezegd vraag een en twee op te pakken en nogmaals met de stofkam door de handleiding heen te gaan. Ook staat ze positief tegenover het toevoegen van een houdbaarheidsdatum, maar wel bij voorkeur bij pure beleidsstukken en in mindere mate bij “richtlijndocumenten” zoals het HIOR. Wij zijn tevreden met de toezegging dat de deur opengezet is om beleidsstukken van een houdbaarheidsdatum te voorzien

 

Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en beheer en onderhoudscontracten

In de raadscommissie beheer van 28 januari 2016 spraken we met elkaar over Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en het jaarverslag 2014 van Spaarnelanden NV icm de stand van zaken van beheer en onderhoudscontracten. De stukken van deze vergadering staan hier.

Nachtnet Haarlem-Amsterdam 

De gemeenteraad is eensgezind over dit onderwerp. De voltallige raad van Haarlem is voorstander van een nachtelijke treinverbinding tussen Haarlem en Amsterdam. D66 pleit al jaren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voor een volwaardig nachtnet voor Haarlem.

nieuwsbericht uit 2013

Daarom heb ik in de raadscommissie de andere partijen opgeroepen om te doen wat D66 (naast de SP) ook hun landelijke en provinciale fracties te overtuigen van de nut en noodzaak van nachtelijk treinverkeer naar Haarlem.

Nu gaan we in ieder geval starten met een door de gemeente Haarlem gefinancierde pilot van drie jaar waarbij op vrijdag en zaterdag één trein later heen en weer gaat tussen Haarlem en Amsterdam. Namens D66 heb ik aan het college gevraagd om in ieder geval goed in kaart te brengen hoe succesvol deze trein is en wat dit betekent voor het gebruik van de nachtbus. Dit zodat we bij groot succes en/of weinig consequenties voor het gebruik van de nachtbus snel deze pilot uit kunnen breiden naar een volwaardig nachtnet tussen Haarlem en Amsterdam.

Motie nachtnet begroting 2016

Motie nachtnet begroting 2016

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Bij dit agendapunt hebben we gesproken over de zogenaamde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en stedelijke distributie. D66 is groot voorstander van de intentie om de stedelijke logistiek met minder kwalijke gevolgen voor onze inwoners te organiseren. Zo diende D66 in 2011 al samen met veel andere partijen een motie in om vrachtverkeer te weren uit het centrum. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad zijn het met ons eens, dus wat D66 betreft mag er meer actie op basis van deze intenties!

Motie Weren vrachtverkeer uit 2011

Motie Weren vrachtverkeer uit 2011

Stand van zaken van beheer- en onderhoudscontracten en jaarverslag 2014 Spaarnelanden NV

Sinds 1 januari 2015 werkt de gemeente Haarlem met een andere contractvorm voor het dagelijks beheer in onze gemeente. Dit gaat onder andere over het onderhoud van het groen, de bestrating en de bruggen. D66 ziet de kansen van deze methodiek, waarbij de uitvoerende partijen zelf mee moeten denken hoe de gewenste kwaliteit bereikt kan worden. Dit is nog niet voor alle partijen een gewoonte. Daarom verrast het ons ook niet dat in de stand van zaken notitie te lezen is dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. D66 ziet bij Spaarnelanden NV de intentie om deze nieuwe taak goed op te pakken en nodigt de mede-commissieleden uit om met elkaar op werkbezoek naar dit bedrijf, aangezien er voor een eerder werkbezoek te weinig animo was.

Voor D66 is het van groot belang dat de komende evaluatie van deze vorm van uitvoering goed wordt uitgevoerd. Dan zullen we kritisch kijken naar alle voor- en nadelen van deze werkwijze.

Naar aanleiding van vragen van andere partijen heb ik toegelicht hoe ik de rolverdeling tussen het college (als aandeelhouder) en de gemeenteraad zie. Daarnaast heb ik gevraagd om voortaan de jaarstukken eerder naar de raad te zenden.