Maandelijks archief: april 2016

Op naar een nieuwe Nieuwe Groenmarkt

Op 14 april spraken we in de raadscommissie beheer tot ieders vreugde een plan dat al jaren op de plan ligt: het verbeteren van de Nieuwe Groenmarkt. In een informatienota is door het college geschetst wat de kosten zouden zijn van of alleen het autoluw herinrichten van de nieuwe groenmarkt of het autoluw herinrichten van de Nieuwe Groenmarkt, de Kruisstraat en de Jansstraat.

D66 is voor het autoluw maken van de binnenstad. Dit is in lijn met het in 2008 unaniem aangenomen ontwerp van De Rode Loper. Tegelijkertijd is tot onze vreugde het fietsgebruik toegenomen en verandert de detailhandel. Bij het uitwerken van deze plannen pleiten wij er daarom voor om zo snel mogelijk in overleg te treden met alle Haarlemmers om te bespreken hoe deze prachtige plek in de stad het best van waarde kan worden gemaakt voor alle Haarlemmers!

Green Deal Infranatuur: ook in Haarlem

Begin deze maand werd door 20 organisaties de Green Deal Infranatuur getekend. Het persbericht van Rijkswaterstaat hierover is hier te lezen. Deze green deal heeft als doel het vergroten van bewustwording over biodiversiteit bij infrastructuur.

Aangezien Prorail één van de ondertekenende partijen is heb ik in de raadscommissie beheer van 14 april namens D66 aan wethouder Sikkema gevraagd of zij bereid is om in gesprek te gaan met Prorail om door ander beheer de spoordijk door Haarlem om te vormen tot een prachtig gebied dat de biodiversiteit ten goede komt.

Wordt vervolgd!

 

 

Samenwerking bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Op 14 april spraken we in de Haarlemse raadscommissie beheer over de ontwerpbegroting voor 2017 en het jaarverslag van 2015 van  Bereikbaarheid Zuid Kennemerland. Dit is een samenwerking (in de vorm van een gemeenschappelijke regeling) tussen de gemeentes Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem, waarin samengewerkt wordt aan de bereikbaarheid van en binnen onze regio.

De voorliggende documenten zijn wat D66 betreft akkoord. Het is goed dat we regionaal samenwerken en daarbij is het goed om in workshops samen met raadsleden van alle gemeenten om elkaars visie en zorgen te begrijpen.

Wel hebben we een inhoudelijk aandachtspunt meegegeven. Op de kaart van de regionale fietsroutes lopen er zowel Oost-West als Noord-zuid geen fietsroutes door het centrum van Haarlem. Hier moet echt meer aandacht voor zijn, want niemand wil bij het Houtplein afstappen en pas bij het station weer opstappen.

bereikbaarheid Zuid Kennemerland

Herinrichting Velserstraat

Op 14 april spraken we in de raadscommissie beheer over de herinrichting van de Velserstraat aan de hand van een zogenaamde startbrief. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde hier het woord over.

Met liefst vijf insprekers en een aantal ingezonden brieven is duidelijk dat hier sprake is van een aanzienlijke voorgeschiedenis. En over een aantal aspecten is er spraken van tegenstrijdige inzichten.

De dilemma’s die geschetst zijn in de startbrief zijn de wijze van bestraten (klinkers of asfalt), de snelheid  (een 30 of 50 km regime) en de soort fietspaden (vrij liggende fietspaden of fietsstroken)

D66 heeft zich uitgesproken voor een 30km inrichting met behoud van het karakter van de straat in de vorm van de brede stoepen en de bestaande bomen. Dit maakt de uitvoering van de vrij liggende fietspaden praktisch onmogelijk. De toepassing van klinkers is mogelijk, maar wel alleen als er bij weginrichting gestreefd wordt naar een maximum snelheid van 30 kilometer. Dit klinkt logisch. We hebben echter veel straten waar 30km op de borden staat, maar in de praktijk harder gereden wordt. Asfalt is dan veel geschikter, vooral om trillingen en geluidsoverlast te voorkomen.

Als laatste hebben we benadrukt dat wij graag uitstekende oversteekvoorzieningen voor de scholen terug zien in het voorlopig ontwerp van de straat.

Samen rekenen en tekenen aan de Amsterdamse Vaart

Om de Amsterdamse Vaart eindelijk een prettigere plek te maken lagen er ter bespreking door de raadscommissie vier varianten voor. De stukken zijn hier te vinden. Drie van de varianten waren uitgewerkt door het college en één variant door de wijkraad.

Over dit gebied is enkele jaren geleden de zeer breed gedragen Gebiedsvisie Oostradiaal vastgesteld.

gebiedsvisie oostradiaal

 

 

Enkele citaten uit de inspraaknota van de gebiedsvisie:

“Indiener van deze reactie is de gemeente erkentelijk om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal Haarlem en de informatie inspraakmogelijkheden.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal. Plannen om de Amsterdamse Poort weer met water te omringen en de amsterdamse vaart weer uit te graven zijn fantastisch. Ook de rest van de plannen spreekt erg aan; de aankomst vanuit Amsterdam is in de huidige situatie een aanfluiting.”

“Inspreker is erkentelijk voor de mogelijkheden die geboden zijn om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Een aanmerkelijk aantal van de bijdragen is terug te vinden in de inhoud. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief”

Bij de voorliggende varianten was de voorkeursvariant van het college een andere dan de voorkeursvariant van de omwonenden. Daarom waren er verschillende omwonenden en leden van de wijkraad aanwezig als inspreker.

Om te komen tot een variant met een breed draagvlak hebben we als D66 wethouder Sikkema gevraagd om haar “rekenaars en tekenaars” binnen de komende zes weken in gesprek te laten met de bewoners om te komen tot een ontwerp. Hierbij zijn er twee randvoorwaarden. Ten eerste het beschikbare budget van 2 miljoen en ten tweede de Gebiedsvisie Oostradiaal en het niet onmogelijk maken van deze visie.

Dit voorstel kreeg brede steun van de raadscommissie, waaronder van de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA.

Wordt vervolgd, op naar een breed gedragen oplossing!