Maandelijks archief: maart 2016

Voortvarende uitwerking D66 motie university college

Het Haarlemse college van burgemeester en wethouders maakt na de in 2015 door D66 geïnitieerde motie werk van universitair onderwijs in Haarlem.

In juni 2015 nam ik namens D66 het initiatief voor een motie die het college oproept om onderzoek te doen naar de vestiging van universitair onderwijs in Haarlem. De motie kreeg gelukkig brede steun in de gemeenteraad (zie hier de verslagen en hier een eerdere korte blog hierover)Motie University college getekend

De motie kwam niet uit het niets. Al in ons verkiezingsprogramma schreven we:

D66 vindt dat het aanbod van hoger onderwijs in Haarlem moet worden verrijkt. Met een groter en meer divers aanbod moet Haarlem ook op dit niveau een prominentere rol spelen in de regio en meer mogelijkheden bieden voor jongeren die in onze stad willen studeren. Meer studenten betekent ook een impuls voor het sociale en culturele leven in de stad.

En:

D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat  naar een universiteit die met een dependance zoals een University College wetenschappelijk onderwijs naar Haarlem brengt.

Het is daarom prachtig om nu in het Haarlems Dagblad te lezen dat het college de gedachte van een university college in Haarlem omarmd. Sterker nog, er wordt concreet werk van gemaakt!  Dit zou een geweldige impuls kunnen geven aan Haarlem en de regio. Ik kijk uit naar het vervolg van dit proces!

Hier is de hele brief van wethouder Van Spijk (in pdf) te lezen.

Nieuw definitief ontwerp Spaarndammerdijk en Jan Gijzenkade

In de commissie beheer van 24 maart 2016 spraken wij over twee onderwerpen. Een nieuw definitief ontwerp voor de Spaarndammerdijk en de zogenaamde startbrief over de Jan Gijzenkade. De stukken zijn hier te vinden.

Spaarndammerdijk

In de raadscommissie beheer spraken wijk al vaker over de inrichting van de Spaarndammerdijk. Ook zijn we met een aantal raadsleden op bezoek geweest bij een bewoner thuis om te zien hoe het verkeer voorbij scheurt. D66 benadrukte toen dat er voldoende snelheidsremmende maatregelen genomen moeten worden op de dijk. De wethouder gaf toen aan dat zei na de herinrichting van de dijk zou bezien of het ontwerp voldoende snelheidsremmende zou werken.

Elk nadeel heb z’n voordeel.

De welstandscommissie keurde echter de rode toplaag in “streetprint” -bedoeld om de snelheid te remmen- af. Lees in dit nieuwsbericht meer daarover http://haarlem.nieuws.nl/nieuws/10473/opschudding-rond-de-dijk-van-hans-brinker/

Deze afkeuring heeft echter als voordeel dat de weg vrij was voor een nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp met meer remmende maatregelen kan rekenen op de instemming van omwonenden en de dorpsraad Spaarndam. Mooi dat het uiteindelijk is gelukt om te komen tot een ontwerp dat draagvlak geniet bij de omwonenenden.

Jan Gijzenkade

Vandaag hebben we een startbrief besproken m.b.t. de Jan Gijzenkade. Een startbrief is recent geïntroduceerd als middel om al informatie bij stakeholders en de raad op te halen voordat er participatie van start gaat om tot een Voorlopig Ontwerp te komen.

Qua startbrief is het goed om te lezen dat er verschillende varianten voor liggen en het dilemma in dit geval ruimte is. Er is simpelweg geen plek om én groen én het volledige 50km weg-ontwerp met vrij liggende fietspaden te realiseren. D66 wil graag het beleid zo eenduidig mogelijk uitvoeren, er moet echter ruimte zijn voor maatwerk. In dit geval is de kade en bijbehorende groenstrook van grote waarde en heeft de voorkeur deze te behouden. Wij spreken dus onze voorkeur uit voor de variant waarin deze groenstrook ongewijzigd behouden blijft. Tegelijkertijd kan de variant waarbij wel sprake is vrij liggende fietspaden in dit stadium niet uitgesloten worden en hebben we het college gevraagd ook deze optie op tafel te houden.

Daarnaast zijn wij er opnieuw door in dit geval de Fietsersbond op geattendeerd dat stakeholders nog niet altijd tevreden zijn met hun input op de startersbrief. Wij hebben het college dan ook gevraagd dat wij het idee hebben dat er voldoende overleg gevoerd wordt, maar de uitwerking nog beter kan. Wij hebben het college dan ook verzocht actie te nemen.

Meer waarde voor groen, Eksterlaan en inrichting openbare ruimte

In de raadscommissie beheer sprak ik op 17 maart de volgende woorden over het rapport “Meer waarde voor groen” van de rekenkamercommissie. Het rapport zelf is hier te vinden. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het  woord over de Eksterlaan en de inrichting van de openbare ruimte.

RKC rapport Meer waarde voor groen

“Aansluitend aan de singel verkrijgt elk huis een voortuin om aan het natuurschoon aan te sluiten.”

Dit had de eerste directeur openbare werken van de gemeente Haarlem (1902-1930) ir. L.C. Dumont (1865-1935) opgenomen in het Bestek en voorwaarden van de Patrimoniumbuurt (Bron: jaarboek Vereniging Haerlem 1994). Kortom, het denken over groen is van alle tijden.

Daarbij denk ik ook direct aan een blijvend belangrijk dossier voor D66 Haarlem: het open houden van de Verenigde Polders, het Westelijk  Tuinbouwgebied en de Hekslootpolder.
Over het rapport:

Dank aan de rekenkamercommissie voor dit rapport over een belangrijk onderwerp. Het verbaasde ons dat tijdens het rondetafelgesprek bleek dat een aantal sterk bij dit onderwerp betrokken Haarlemmers niet hebben bij kunnen dragen aan het onderzoek.

Nog meer verbaast het ons dat het bestaande systeem van groenadoptie dat dankzij onze gemeenteraad op initiatief van D66 al bestaat!

Inhoudelijk over het rapport en de reactie van het college:
The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB) is een initiatief om de economische baten van biodiversiteit inzichtelijk te maken. In het antwoord staat dat dit zich in een vroeg ontwikkel stadium in Haarlem: wanneer is dit instrument wel ontwikkeld en wat verwacht het college hiervan?

We zijn heel benieuwd naar de stresstest klimaat bestendigheid. Wanneer verwacht het college hiervan de resultaten van te presenteren?

We kijken met belangstelling uit naar de incorporatie van de de financiële en maatschappelijke waarde van het groen in de begroting 2017.

Ten aanzien van de aanbeveling van actieve burgerparticipatie. Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?
Een korte reactie per aanbeveling (niet uitgesproken in de commissie omwille van de tijd)
Aanbeveling 1. Formuleer samenhangend beleid zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijk tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd.

Dit moet goed terugkomen in structuurvisie openbare ruimte. D66 is daarom op dit moment geen voorstander van sectoraal beleid.

Aanbeveling 2. Ontwikkel en implementeer een set van effectieve instrumenten om de functies van openbaar groen  maximaal te verbinden met de bestuurlijke ambities voor openbaar groen. Verlies hierbij de samenhang niet uit het oog.

Ook hier: structuurvisie openbare ruimte.

Aanbeveling 3. Stel een plan van aanpak vast voor actief burgerschap in het openbaar groen.

Deze aanbeveling is ons uit het hard gegrepen. Als D66 maken wij ons hard voor een betere samenwerking in de stad door de gemeente. In dit kader hebben we het ook vaak over de nieuwe bestuursstijl. Wat gaat het college op dit vlak doen?

Aanbeveling 4. Doe nader onderzoek naar de concrete rol en invulling van openbaar groen in de bouw van een toekomst- en klimaatbestendige Haarlem.

Zoals gezegd zijn we heel benieuwd naar de uitkomsten van de stresstest.

Aanbeveling 5. Incorporeer de financiële en maatschappelijke waarde van openbaar groen in het afwegingskader voor de inzet van de beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen.

We kijken uit naar de incorporatie hiervan in de begroting 2017.

 

Eksterlaan

Vandaag hebben we in de commissie gesproken over het ter inspraak leggen van het Voorlopig Ontwerp van de Eksterlaan. De wethouder stelt een 30km regime voor met een inrichting die busvriendelijk is (asfalt en lage verkeersdrempels). Hierbij wordt regelmatig gesproken over een “grijze weg”.

D66 probeert zo consistent gebruik te maken van het beleid zoals we dat als raad hebben afgesproken. De Eksterlaan is niet aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg, heeft een duidelijke verblijfsfunctie en er rijdt een bus doorheen. De keuze om de weg in te richten conform de HVVP richtlijnen 30 km weg met bus is wat ons betreft dan ook de juiste. Daarbij is goed om opnieuw te lezen dat deze compromis qua inrichting op breed draagvlak kan rekenen.

D66 kijkt uit naar de discussienota over grijze wegen, waarbij verkeersveiligheid en de wensen van de verschillende gebruikers centraal moeten staan. Ook zijn wij benieuwd of onze aannames, voornamelijk dat deze inrichting leidt tot een lagere gemiddelde snelheid en dat er een brede wens bestaat om meer handhaving op deze wegen, daadwerkelijk op feiten berusten.

Handboeken inrichting openbare communicatie Schalkwijk en Noord

D66 heeft de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte op de agenda gezet. Reden is dat ondanks de vaststelling van deze stukken een aantal punten onduidelijk is. Algemeen is het goed dat er aan deze handboeken gewerkt is. De praktische uitwerking per wijk is nodig, uniformiteit drukt de kosten en levert een mooier straatbeeld op.

Wij hebben de onderstaande vragen gesteld aan het college:

In hoeverre is de HIOR beleidsarm en bijvoorbeeld strijdig met HVVP of andere beleidsstukken? En is het college bereid om alsnog een uniformiteitsslag te maken? Voorbeelden: Verschillende benamingen wegen, 30km met bus niet benoemd.

De inspraaknotitie lijkt grondig uitgevoerd en veel wijzigingen zijn terug te vinden, in hoeverre zijn alle toezeggingen uit de antwoordnota daadwerkelijk verwerkt? En is het college bereid om de stofkam er nog eenmaal doorheen te halen? Voorbeeld: Fietsersbond en wijkraden noemen een aantal suggesties die wel toegezegd zijn, maar de handboeken niet gehaald hebben.

Als laatste hebben we de term “ Sunset provision” toegelicht. Het HIOR krijgt daarmee een houdbaarheidsdatum, bijvoorbeeld over 5 jaar. Het HIOR vervalt op die datum en moet opnieuw vastgesteld worden. Dit om overlappend beleid te voorkomen en voortschrijdend inzicht te verwerken, Hoe kijkt het college hier tegen aan?

De wethouder heeft inhoudelijk toegezegd vraag een en twee op te pakken en nogmaals met de stofkam door de handleiding heen te gaan. Ook staat ze positief tegenover het toevoegen van een houdbaarheidsdatum, maar wel bij voorkeur bij pure beleidsstukken en in mindere mate bij “richtlijndocumenten” zoals het HIOR. Wij zijn tevreden met de toezegging dat de deur opengezet is om beleidsstukken van een houdbaarheidsdatum te voorzien

 

Meer waarde voor groen

Vandaag heeft de Haarlemse rekenkamercommissie in een ronde tafelgesprek het rapport “Meer waarde voor groen” gepresenteerd.

De nota zelf is via deze link te lezen.

Het onderzoek doet aanbevelingen over de wijze waarop de gemeente om kan gaan met het openbaar groen. De aanbevelingen zijn gecategoriseerd in vier aandachtsgebieden:

  • kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen
  • burgerparticipatie in het openbaar groen
  • toekomst- en klimaatbestendig Haarlem
  • financiële kaders

Zoals ook het college in haar reactie aangeeft ligt de analyse van de rekenkamercommissie grotendeels in lijn met de groenambitie van het college. De inhoudelijke behandeling van het rapport zal later plaatsvinden in de raadscommissie beheer.

Het rapport bevat waardevolle aanbevelingen die vrijwel allemaal aansluiten bij het standpunt van D66 Haarlem. Onder andere de aanbevelingen over burgerparticipatie en openbaar groen zullen wat D66 betreft concreet uitgewerkt moeten worden.

Mooi dat deze uitgebreide analyse er nu ligt. Voldoende stof voor debat in de gemeenteraad.

Wordt vervolgd!

Kaft van het rapport meer waarde voor groen

Mondelinge vragen hergebruik plastic

In de gemeenteraadsvergadering van 10 maart stel ik mondelinge vragen over het hergebruik van plastic.

In de media zijn recent verschillende berichten verschenen waarin afvalinzamelaars en verwerkers hun zorgen uiten over de verwerking gescheiden ingezameld plastic. Vele Haarlemmers zetten zich elke dag in om afval te scheiden. Op dit moment tonen ruim 180 gezinnen in het kader van het project 100-100-100 (waarin wordt geprobeerd 100 huishoudens 100 dagen 100 procent afvalvrij te leven) zelfs extra inzet.

Om al deze Haarlemmers niet te demotiveren, moeten deze verhalen zo snel mogelijk ontzenuwd worden.

Vragen

  1. Heeft het college kennisgenomen van het nieuwsbericht “recyclen nu minder aantrekkelijk: vrees voor bergen plastic” waarin onder andere gaat over de zorg van afvalinzamelaars en verwerkers dat nu opgeslagen plastic uiteindelijk in afvalverbrandingsinstallaties zal verdwijnen?
  2. Is het college het met de fractie van D66 eens dat de gemeente zich actief in moet zetten om gescheiden ingezameld afval duurzaam te blijven verwerken tot grondstof voor hergebruik?
  3. Wat doet het college als klant (al dan niet in samenwerking met Spaarnelanden) om de afvalverwerkingsketen te verduurzamen?
  4. Is het college bereid (al dan niet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten) om haar zorg over deze kwestie te uiten in Den Haag?
  5. Welke garanties kan het college aan de gemeenteraad en alle Haarlemmers geven over de duurzame verwerking van gescheiden ingezameld afval?

Update: Het college is snel met beantwoorden. De belangrijkste vraag is al beantwoord voor de vragen officieel gesteld zijn. Zie https://www.haarlem.nl/nieuws/plastic-scheiden-is-en-blijft-zinvol/

Update 2:

Positieve antwoorden op mijn vragen!

1. het college heeft kennisgenomen van het bericht

2. Het is het uitgangspunt van het college om scheiding te stimuleren. Dit zal ook terugkomen in het nog te presenteren strategisch plan afval, waarin opgenomen zal worden hoe afval meer en meer als grondstof behandeld zal worden

3. Bij aanbestedingen stelt de gemeente minimum eisen om milieuvriendelijke producten te stimuleren. Dit komt later dit jaar ook expliciet terug bij der vernieuwing van het gemeentelijke inkoopbeleid

4. het college is bereid om (al dan niet samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten) dit signaal te uiten in Den Haag

5. De huidige overeenkomsten met afvalverwerkers bieden afdoende garanties dat het plastic en ander gescheiden afval duurzaam verwerkt wordt. Om het verhaal te ontzenuwen is er vandaag al een persbericht met deze boodschap uitgegaan

Goed dat het college dit zo voortvarend oppakt naar aanleiding van mijn vragen!