Maandelijks archief: januari 2016

Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en beheer en onderhoudscontracten

In de raadscommissie beheer van 28 januari 2016 spraken we met elkaar over Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en het jaarverslag 2014 van Spaarnelanden NV icm de stand van zaken van beheer en onderhoudscontracten. De stukken van deze vergadering staan hier.

Nachtnet Haarlem-Amsterdam 

De gemeenteraad is eensgezind over dit onderwerp. De voltallige raad van Haarlem is voorstander van een nachtelijke treinverbinding tussen Haarlem en Amsterdam. D66 pleit al jaren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voor een volwaardig nachtnet voor Haarlem.

nieuwsbericht uit 2013

Daarom heb ik in de raadscommissie de andere partijen opgeroepen om te doen wat D66 (naast de SP) ook hun landelijke en provinciale fracties te overtuigen van de nut en noodzaak van nachtelijk treinverkeer naar Haarlem.

Nu gaan we in ieder geval starten met een door de gemeente Haarlem gefinancierde pilot van drie jaar waarbij op vrijdag en zaterdag één trein later heen en weer gaat tussen Haarlem en Amsterdam. Namens D66 heb ik aan het college gevraagd om in ieder geval goed in kaart te brengen hoe succesvol deze trein is en wat dit betekent voor het gebruik van de nachtbus. Dit zodat we bij groot succes en/of weinig consequenties voor het gebruik van de nachtbus snel deze pilot uit kunnen breiden naar een volwaardig nachtnet tussen Haarlem en Amsterdam.

Motie nachtnet begroting 2016

Motie nachtnet begroting 2016

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Bij dit agendapunt hebben we gesproken over de zogenaamde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en stedelijke distributie. D66 is groot voorstander van de intentie om de stedelijke logistiek met minder kwalijke gevolgen voor onze inwoners te organiseren. Zo diende D66 in 2011 al samen met veel andere partijen een motie in om vrachtverkeer te weren uit het centrum. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad zijn het met ons eens, dus wat D66 betreft mag er meer actie op basis van deze intenties!

Motie Weren vrachtverkeer uit 2011

Motie Weren vrachtverkeer uit 2011

Stand van zaken van beheer- en onderhoudscontracten en jaarverslag 2014 Spaarnelanden NV

Sinds 1 januari 2015 werkt de gemeente Haarlem met een andere contractvorm voor het dagelijks beheer in onze gemeente. Dit gaat onder andere over het onderhoud van het groen, de bestrating en de bruggen. D66 ziet de kansen van deze methodiek, waarbij de uitvoerende partijen zelf mee moeten denken hoe de gewenste kwaliteit bereikt kan worden. Dit is nog niet voor alle partijen een gewoonte. Daarom verrast het ons ook niet dat in de stand van zaken notitie te lezen is dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. D66 ziet bij Spaarnelanden NV de intentie om deze nieuwe taak goed op te pakken en nodigt de mede-commissieleden uit om met elkaar op werkbezoek naar dit bedrijf, aangezien er voor een eerder werkbezoek te weinig animo was.

Voor D66 is het van groot belang dat de komende evaluatie van deze vorm van uitvoering goed wordt uitgevoerd. Dan zullen we kritisch kijken naar alle voor- en nadelen van deze werkwijze.

Naar aanleiding van vragen van andere partijen heb ik toegelicht hoe ik de rolverdeling tussen het college (als aandeelhouder) en de gemeenteraad zie. Daarnaast heb ik gevraagd om voortaan de jaarstukken eerder naar de raad te zenden.

Wandelpromenade Molenwijk, Friese Varkenmarkt en Structuurvisie Openbare Ruimte

In de raadscommissie beheer van 7 januari 2016 spraken wij onder andere over de wandelpromenade Molenwijk, groot onderhoud van de Friese Varkenmarkt en het mobiliteitsmodel dat zal worden gebruikt in de Structuurvisie Openbare Ruimte. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het woord over de wandelpromenade en de structuurvisie en ik over de Friese Varkenmarkt. De stukken van de raadscommissie zijn hier te vinden.

Wandelpromenade Molenwijk

Eindelijk, de wandelpromenade in de Molenwijk wordt aangepakt! De verharding wordt over de gehele lengte vervangen en ook de loopbruggen worden aangepakt. Gelukkig hebben we vorig jaar als D66 ingezet op eerder uitvoeren van dit project. Door het vooruit halen van het beschikbare budget kan er tot twee jaar eerder gestart worden met de voorbereiding en uitvoering.

We hebben de wethouder meegegeven akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het budget van 3,3 miljoen en uit de verschillende varianten is unaniem akkoord gegaan met variant 1. Interessant is nog de opzet van de aanbesteding, waarbij de risico’s grotendeels bij de gemeente komen te liggen. Hier is veel voor te zeggen, maar eenzelfde constructie heeft ons recent bij de Waarderhaven flink verrast. Daarnaast is het van belang dat er binnen de voorbereiding goed gekeken wordt naar quick-wins, zoals een spoedig herstel van een aantal van de 57 bruggen meteen opgepakt wordt.

Groot onderhoud Friese Varkenmarkt

Als D66 zijn we blij dat dit stuk stad zal worden aangepakt. Het gaat om precies te zijn over het stuk van in het zuiden de Zanderbrug, de Hooimarkt, de Friese Varkenmarkt en de aansluiting op het Prinsen Bolwerk in het Noorden.

Hooimarkt en Friese Varkenmarkt

Bron: google maps

Mooi dat hier nu een soortgelijke inrichting kan worden toegepast zoals nu al aan het Spaarne bijvoorbeeld ter hoogte van het Teylers Museum. Als D66 hebben we gepleit om er een 30km/u gebied te maken uitgevoerd in klinkers. Daarnaast hebben we gevraagd om ruimte te houden voor maatwerk. Hierbij denken we vooral aan een Kiss en Ride plek bij de basisschool, zodat ouders hun kinderen lopend, op de fiets en per auto veilig hun kinderen kunnen brengen of ophalen.

Mobiliteitsmodel Structuurvisie Openbare Ruimte

Vandaag is een informatienota besproken m.b.t. Structuurvisie Openbare Ruimte.  Deze aanzet beperkt de discussie terecht tot een deel van de openbare ruimte, namelijk de mobiliteit. De raad wordt gevraagd aan te geven in hoeverre er draagvlak is voor een andere benadering van prioritering in inrichting. De focus wordt verlegd naar mobiliteit van binnen naar buiten i.p.v. andersom. Qua prioritering is er een model voorgesteld waarin 1) voetgangers 2) Fietsers 3) OV en 4) Auto’s in volgorde aan bod komen in de mate waarin hun wensen terug komen in inrichtingsvraagstukken.

D66 is akkoord met het model en de bijbehorende prioritering, omdat dit een goede basis biedt voor een leefbare en prettige woonomgeving voor al de belanghebbenden. Wel hebben we aandacht gevraagd voor de verbindingen van West naar Oost, waarbij D66 nog steeds groot voorstander is van verbeteringen van de ring van Haarlem. Specifiek blijft er vraag naar een snellere doorstroming in het ontbrekende stuk van de ring tussen het einde van de Westelijke Randweg en de Schipholweg en zijn alle oplossingen daarbij welkom. Ook moet er ondanks een uniforme prioritering altijd ruimte zijn voor maatwerk, zeker in de nabijheid van voorzieningen zoals scholen, cultuur of sport.

Ook hebben we d.m.v. een aantal citaten uit de informatienota de wethouder gevraagd data te specificeren en/of nader toe te lichten. De SOR wordt een leidend document bij de invulling van de openbare ruimte en dat was goed te merken in de commissiediscussie.