Maandelijks archief: december 2015

Waarderhaven, duurzaamheidsmonitor, Cronjéstraat en Westergracht

Een bomvolle raadscommissie beheer op 10 december 2015. De agenda en stukken van de vergadering vindt u hier.

Waarderhaven

Soms zijn er dossiers waar je als raadslid en als fractie echt mee in je maag zit. De Waarderhaven: 1,9 miljoen extra voor een project dat oorspronkelijk 3,4 miljoen zou kosten.

Continuïteit van bestuur betekent dat de toezegging aan de bewoners dat zij met dit project een brandveilige woonomgeving krijgen uitgevoerd moet worden. We kunnen het project dus niet stil leggen, want dat betekent dat deze bewoners nog langer in de modder kunnen laten zitten.

Wel moet wat D66 de onderste steen boven over hoe deze kosten zo uit de hand hebben kunnen lopen. Een onderzoek van de rekenkamer is hier wat D66 betreft een goed middel voor. Dit onderzoek moet wat ons betreft antwoord geven op onder meer de volgende vragen:

  • In hoeverre had de gemeenteraad al bij de gekozen contractvorm gewezen moeten worden op de waarschijnlijkheid van meerwerk (en kosten)?
  • Wanneer had de raad geïnformeerd kunnen worden over dit risico?
  • Welke andere projecten of programma’s lopen er waarbij de (juridische) organisatievorm maakt dat meerkosten waarschijnlijk zijn?
  • Hoe kunnen we van dit dossier leren bij toekomstige keuzes van contractvormen en aanbestedingen?

Dit geluid werd breed gedragen in de raadscommissie. Het budget zal dus beschikbaar worden gesteld en de raadscommissie vraagt de Rekenkamercommissie om duidelijkheid te scheppen over dit dossier en hieruit lessen te trekken voor de toekomst.

Duurzaamheidsmonitor 2014

Toen ik de duurzaamheidsmonitor begon te lezen wist ik om eerlijk te zijn niet wat ik las. Ik vond het namelijk weinig concreet. Het geeft simpelweg weinig inzicht terwijl bij de bespreking van het nieuwe duurzaamheidsprogramma eerder dit jaar beterschap was beloofd. De circulaire economie zou terugkomen in de duurzaamheidsmonitor. Ook zouden er voorstellen voor het bijstellen voor het duurzaamheidsprogramma opgenomen worden.

Wat blijkt, het gaat hier over de duurzaamheidsmonitor 2014. Kortom, een oud document. Als D66 hebben wij benadrukt dat dit document op deze vorm niet voldoet. Bij de duurzaamheidsmonitor 2015 willen wij meer en duidelijke verantwoordingsinformatie zien (prestaties en resultaten), scherpe suggesties voor verbetering van ons kader (het duurzaamheidsprogramma) en aandacht voor de circulaire economie.

Cronjéstraat

Idealisme of pragmatisme? Eerder heeft de gemeenteraad besloten om de Cronjéstraat van maandag tot vrijdag open te stellen voor auto’s. Eerder betoogde ik dat dit voor ons als D66 voor een moeilijke keuze stelde: kiezen we voor een winkelgebied alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers of luisteren we naar de ondernemers in de straat die pleiten voor de openstelling van de straat waar zij hun geld moeten verdienen.

Nu ligt er een evaluatie voor waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit en fietsveiligheid niet achteruit zijn gegaan. Tegelijkertijd zijn er meer passanten en laten de ondernemers weten dat zij meer klanten hebben. Ook als klant merk ik dat mensen de Cronjé gebruiken om met de auto iets op te halen. Of het nu gaat om een groot pakje bij het postkantoor/Bruna of witgoed. Mensen komen met de auto.

Op basis van de evaluatie kiest D66 ervoor om de straat doordeweeks open te houden. Hierbij moet er wel aandacht zijn voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Een pragmatische keuze. Een keuze om te luisteren naar de ondernemers. Deze keuze heeft een meerderheid in de raadscommissie.

Westergracht

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft het woord gevoerd over het dossier Westergracht. Hierbij zijn bijdrage. Recent is er uitspraak gedaan door de bezwaarcommissie inzake de bomen op Westergracht. De procedure loopt al enige tijd, want door het groot onderhoud aan de weg en het fietspad stelt het college voor 51 populieren te kappen. Er is in eerste instantie door een adviescommissie, bestaande uit belanghebbenden, unaniem ingestemd is met het ontwerp. Sindsdien is meer weerstand zichtbaar geworden, uitmondend in een procedure in de bezwaarcommissie en een aantal keer insprekers in de commissie.

Er wordt door een aantal omwonenden en andere belanghebbenden gevraagd om in elk geval een deel van de populieren nu niet te kappen. Het voornaamste onderliggend argument is dat de populieren beeldbepalend zijn voor de Westergracht. En niet onterecht, de hoge bomen zijn prachtig en bij vele Haarlemmers bekend.

In het de motivering van het advies van de bezwaarcommissie wordt wel gepleit voor volledige kap van de bomen. Een belangrijk argument is veiligheid, want hoewel de huidige bomen grotendeels gezond zijn wordt in de motivering overtuigend aangedragen dat de werkzaamheden de staat van de bomen aantasten. Daarnaast hebben populieren in algemene zin een beperkte (stads)levensduur, het onderhoud neemt op termijn exponentieel toe om de veiligheid te kunnen garanderen. Hiermee wordt aanzienlijk meer onderhoud in de komende jaren noodzakelijk en nog belangrijker, de kans op ongelukken neemt toe.

D66 meent dat alle argumenten en alternatieven goed gewogen zijn in zowel de initiële adviescommissie als in de bezwaarcommissie. Samen met de component veiligheid is dit reden om hoe zonde ook, de kap van de bomen te steunen en het plan mogelijk te maken. Tevens heeft de college aangegeven bomen met een grotere omtrek aan te planten en D66 houdt het college graag aan die toezegging. Daarmee worden de belangen van àlle belanghebbenden het beste gediend en kan de volledige opgeknapte Westergracht weer groeien naar zijn vertrouwde status als allee.

 

Nieuwe gracht en de rol van de gemeenteraad bij Openbare Ruimte ontwerpen

Nieuwe gracht

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft in de raadscommissie beheer van 3 december het woord gevoerd over een nieuwe kademuur aan de Nieuwegracht. Vanuit het college is voorgesteld om het in 2012 vastgestelde definitieve ontwerp (DO) voor de Nieuw Gracht aan te passen en een aantal aanlegplaatsen aan de kademuur toe te voegen. Dit op basis van de Kansenkaart Watertoerisme, waarin gevraagd wordt om meer toegang vanaf het water naar de binnenstad.

D66 is voorstander van het aangepaste ontwerp, omdat we de vraag naar extra mogelijkheden om aan te meren herkennen. In de commissie bleek echter geen meerderheid voor de plannen, vooral door de meerkosten en de weerstand van een deel van de belanghebbenden in de vorm in de brieven en insprekers.

D66 is ook kritisch op het proces, vooral omdat in raadstukken benoemd is dat “te grote weerstand”  reden zou zijn om terug te grijpen naar een oud DO. Door dit expliciet te vermelden staat de deur open om weerstand subjectief te beoordelen en daarmee nooit een duidelijk antwoord te kunnen hebben op de vraag wanneer weerstand te groot is.

D66 heeft ingestemd met het aangepast DO na toelichting van de wethouder. Naar verwachting zal er echter geen meerderheid zijn in de raad.

Rol van de gemeenteraad bij ontwerpen in de openbare ruimte

Afgelopen jaar was er discussie in de raadscommissie beheer over de rol van de gemeenteraad bij ontwerpen (of tekeningen) voor vernieuwing van de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is bovenstaande kademuur. De hoofdvraag is eigenlijk wanneer en op welke wijze de gemeenteraad een rol krijgt in het proces om tot vernieuwing van de openbare ruimte te komen. Het voorstel van het college hoe hiermee om te gaan zoals in de raadscommissie beheer op 3 december voorlag kunt u via deze link lezen.

D66 kan zich vinden in het voorstel van het college om de gemeenteraad aan de start van een project te betrekken. Er is echter een mits. Dit kan alleen mits op dat moment wel alle relevante informatie verstrekt wordt, waarbij aandacht is voor de (in de brief ook aangehaalde) “maatschappelijke gevoeligheden”.

Kortom, er moet recht worden gedaan aan de volgende passage uit de brief (die is overgenomen uit de Handreiking Actieve Informatieplicht):

“Het college informeert de raad tijdig. Dat wil zeggen dat relevante informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedurende het gehele beleids- en besluitvormingsproces wordt verstrekt, waarbij de raad zoveel mogelijk in staat wordt gesteld actueel op de informatie in te spelen”.

Alleen als hieraan wordt voldaan wordt -relevante informatie inclusief maatschappelijke gevoeligheden op tafel- doet dit procesvoorstel naar onze mening recht aan de positie van de gemeenteraad.

Rondvraag

Bij de rondvraag heb ik naar aanleiding van een mailwisseling met omwonenden van een groenadoptie strook aan de wethouder gevraagd of zij de randvoorwaarden van groenadoptie zoals gebruikt bij de gemeente hoorn (hoorn.nl/groen) onder de aandacht wil brengen bij Spaarnelanden om hier lering uit te trekken voor de toekomst.

Toch (wel) een pilot tegen zwerfafval

Een mooie mededeling van Wethouder Sikkema aan het begin van de raadscommissie beheer van 3 december 2015. De gemeente Haarlem doet mee met landelijke pilot om het zwerfvuil van drankverpakkingen terug te dringen in overleg met scholen en sportverenigingen (zie hier tekst over de pilot op de website van de VNG). Dit naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie gesteund door onder meer D66. In september gaf het college eerst aan dat zij nog niet mee te willen doen aan dergelijke pilots (zie hier de brief uit september). Het argument hierbij was dat er op dit moment nog  gewerkt wordt aan het plan Duurzaam Afval Beheer (afgekort als DAB).

Naar aanleiding van deze brief heb ik namens D66 in de raadscommissie beheer aangegeven dat wat ons betreft het meedoen een dergelijke pilot. Kortom, meer actie! Dus, aansluiten bij nuttige landelijke pilots en gebruik maken van deze kennis en kunde. Mooi dat er nu samen met scholen en sportverenigingen gewerkt gaat worden om bij jongeren afvalscheiding te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan! Nu vooruit!