Maandelijks archief: oktober 2015

Schuldhulpverlening, begraafplaatsen en de Amsterdamse Vaart

Bij de gemeenteraad van de 29 oktober is er met name uitgebreid stil gestaan bij schuldhulpverlening. Daarnaast stonden er nog een aantal hamerstukken en moties vreemd op de agenda. De eerste raad na een week reces, waarin vooral veel tijd gegaan is naar het voorbereiden van de begroting. Net als veel andere partijen heeft D66 inhoudelijke vragen over de begroting ingediend om de begrotingsbehandeling in de week van 9 november beter geïnformeerd in te gaan.

Schuldhulpverlening

De afgelopen jaren zijn steeds meer burgers in Nederland in de schulden terecht gekomen en ook in Haarlem zijn er veel mensen die worstelen met schuldenproblematiek. Vanuit de Rekenkamercommissie (RKC) is er onderzoek gedaan om in 2016 beter in kaart te brengen hoe huidige procedures werken, waar verbetering mogelijk is en welke inrichting nodig is om mensen effectief te helpen.

Dit onderzoek was voldoende breed om maar liefst drie moties op te roepen, waarvan D66 er twee gesteund heeft. In beide gevallen gaat het om een oproep om de schuldhulpverlening zo in te richten dat er laagdrempelig gebruik van gemaakt kan worden. Steeds opnieuw blijkt namelijk dat als er in een vroeg stadium ondersteuning geboden wordt grotere problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Begraafplaatsen

Met een hamerslag geregeld, de tarieven op de drie gemeentelijke begraafplaatsen in Haarlem worden gedifferentieerd. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie, waarmee de inkomsten van de gemeentelijke begraafplaatsen teruglopen. Op dit moment geldt er een vast bedrag voor grafrecht op elke begraafplaats. Met differentiatie wordt er gekozen voor een systeem met twee tarieven per begraafplaats, waarbij de “populairste” plekjes duurder worden en de overige goedkoper. D66 steunt deze stap, omdat hiermee beter naar de markt gekeken wordt en er een lager grafrecht beschikbaar is.

Amsterdamse Vaart

D66 is mede-indiener van een motie over de Amsterdamse Vaart waarin gevraagd wordt nadrukkelijk te kijken naar een alternatieve optie voor herinrichting. Conform de visie Oostradiaal wordt uitgewerkt hoe de Amsterdamse Vaart kan worden teruggebracht naar 2 rijbanen. Zo ontstaat er ruimte voor mogelijke woningbouw en groen. De motie roept op om te onderzoeken of het mogelijk is om de 2 noordelijk gelegen banen weg te halen en de weg dus zo zuidelijk mogelijk te leggen om de gecreëerde ruimte multi-inzetbaar te houden. De motie is overgenomen door de wethouder en na deze toezegging hebben de indienende fracties (ChristenUnie, Groenlinks en D66) de motie ingetrokken.

Van hout tot banken, parkeren bij Land in Zicht

In de raadscommissie beheer van 15 oktober spreken we met elkaar over een beperkt aantal onderwerpen. De agenda van de raadscommissie hier. Vervolgens worden we bijgepraat over de zogenaamde meerjarige gebiedsprogramma’s.

Motie Van Haarlems Hout zaagt men Banken

Voor de zomer van dit jaar is de door mij geïnitieerde motie “Van Haarlems Hout zaagt men Banken” aangenomen door de Haarlemse gemeenteraad. In deze raadscommissie staat een brief op de agenda over de acties naar aanleiding van deze motie (lees hier de pdf). Heel goed dat naar aanleiding van de motie breder wordt gekeken hoe er om wordt gegaan met het kaphout in Haarlem. We hoopten natuurlijk dat deze motie dit denkproces in gang zou zetten.

D66 hoopt wel dat de wethouder met de concrete uitvoering -het plaatsen van de banken van Haarlems hout- snel geplaatst kunnen worden.

Wethouder Sikkema heeft aangegeven dat de eerste bank op korte termijn geplaatst kan worden. Ook zal er komend jaar een pilot gestart worden met de duurzame verwerking van het Haarlemse hout. De ervaring hierbij zal gebruikt worden om te bepalen hoe hier in de toekomst mee omgegaan kan worden. Bij deze uitwerking zal ook bekeken worden hoe voldaan zal worden aan de geldende aanbestedingsregels.

motie 37 Van Haarlems Hout zaagt met Banken

 

Parkeren bij Land in Zicht

D66 heeft met enthousiasme kennis genomen van het voorstel “Oplossing in Zicht” waarin de bewoners van de wijk Land in Zicht een rijk geïllustreerd plan van aanpak presenteren om extra parkeerruimte te creëren in hun wijk. Daarnaast hebben zich vanavond ook nog zeven bewoners bereid gevonden om hun plan als inspreker toe te lichten. Wij hebben de wethouder opgeroepen dit plan op waarde te beoordelen en onderzoek te doen naar de haalbaarheid, impact op de omgeving en kosten van uitvoering. D66 verwacht dat een plan waarin dermate veel energie gestoken is door het college met urgentie behandeld wordt en daarmee inclusief collegestandpunt snel opnieuw terug komt op de commissieagenda.

 

Meerwijkplas

Er was een inspreker over de samenwerking tussen de natuurwerkgroep die actief is bij de Meerwijkplas. Naar aanleiding van zijn inspreek bijdrage heb ik aan de wethouder gevraagd of zij de raadscommissie kan vertellen wat er is gebeurd om de samenwerking tussen de werkgroep en Spaarnelanden te verbeteren.

Informatiebijeenkomst over Meerjarengebiedsprogramma’s

Na afloop van de raadscommissie zijn we door ambtelijk bijgepraat over de werkwijze van de nieuwe gebiedsprogramma’s. In de vijf gebiedsprogramma’s worden de opgaven voor 2016 vastgelegd. Ook zijn we snel meegenomen in de verschillende opgaven voor 2016.

Mooi om te zien op welke wijze er gewerkt wordt om deze informatie inzichtelijk te ontsluiten. Wel zullen we als raad moeten bespreken hoe we dit gaan bespreken en vaststellen.

Begraafplaatsen, Amsterdamse Vaart en afval

Op donderdag 8 oktober 2015 spreken we in de raadscommissie beheer over de gemeentelijke begraafplaatsen, de afwaardering van de Amsterdamse Vaart en de afhandeling van een tweetal moties over afval. De agenda en de stukken vindt u hier Agenda en stukken commissie beheer 8-10-2015.

Begraafplaatsen

Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft met een positieve toelichting aangegeven namens D66 akkoord te gaan met het voorstel tot differentiëren van tarieven op gemeentelijke begraafplaatsen. Met deze differentiatie van tarieven luistert de gemeente naar de markt, verbetert het businessmodel en maakt het de begraafplaatsen toegankelijker voor zoveel mogelijk Haarlemmers. Zo komen onze begraafplaatsen nog beter tot hun recht.

Amsterdamse vaart

motie Houd vaart in de plannen rond de Amsterdamse vaart
Over de Amsterdamse Vaart is al in 2011 bovenstaande motie aangenomen. Het college heeft besloten een schetsontwerp dat uitvoering geeft aan deze motie uit te laten werken. Als commissie beheer zullen wij hier ons ligt over dit besluit laten schijnen. Voor de fractie van D66 is het van belang dat deze belofte aan de stad en met name aan de omliggende wijken goed wordt uitgevoerd. Hierbij moet het hieronder opgenomen eindbeeld, zoals vastgesteld in de Gebiedsvisie Oostradiaal, in beeld blijven. Daarom vragen wij ons af of er al een uitvraag is gedaan aan marktpartijen om dit eindbeeld te realiseren. Het nu voorliggende profiel van de weg past gelukkig fysiek binnen het eindbeeld. Ook moet de ontwikkeling van het volledige verkeerssysteem (zoals een extra afrit van de A9 ten noorden van Haarlem) bij dit ontwerp in beeld blijft om te zorgen dat onze stad bereikbaar blijft.

doorsnee vaart oostradiaal impressie vaart

 

Afval

Tijdens de kadernota (deze nota is de voorbereiding op de begroting 2016) die wij voor het zomer bespraken zijn er twee moties (motie 54 in pdf en motie 66 in pdf) aangenomen over afval. Slimmer omgaan met afval is voor D66 een belangrijk punt. Daarom is het uitwerken van duurzaam afvalbeheer ook opgenomen in het coalitieprogramma. Op dit moment scoort Haarlem verre van goed als het gaat om het scheiden van afval.

In de voorliggende brief van wethouder Sikkema worden de moties inhoudelijk omarmd. Er  wordt echter voorgesteld om op dit moment geen experimenten of proeven te gaan doen, maar het strategisch plan over omgang met afval af te wachten. Wanneer dit plan beschikbaar is, staat er alleen niet bij! Wat D66 betreft kunnen experimenten nu al van start gaan. Experimenten zoals genoemd in in motie 54, waarmee het probleem van zwerfafval wordt aangepakt, kunnen dus gewoon van start gaan. Nu vooruit!